Döntsön a bíróság

A mai reggel volt iktatva a bíróságon a szombati faelkobzás kapcsán született büntetõ jegyzõkönyv elleni panasz, konkrétan ez:

Cãtre
Judecãtoria Gheorgheni

Subsemnatul …, în contradictoriu cu IJP Harghita, politia municipiului Gheorgheni, cu sediul în Gheorgheni, piata Petõfi Sándor, nr. 5, în temeiul art. 32 si art. 33 din Legea 171/2010, formulez prezenta

PLÂNGERE

împotriva Procesului Verbal de Contraventie seria CCS, Nr. 0046176 din data de 24. 10, 2015, si vã solicit cu respect sã anulaþi acest proces verbal emis de cãtre politia municipului Gheorgheni.
Vã solicit respectuos sã obligaþi pârâtul la plata cheltuielilor de judecatã, ocazionate de prezentul litigiu.

În fapt:
În data de 24 10 2015, la cererea lui Árus Zsolt, o cunostintã de a mea, am acceptat sã transport niste lemne de foc de la locuinta acestuia situatã în str. Gábor Áron, la terenul hipic din localitate, aflatã lângã strada Pompierilor. La intrarea pe terenul hipic – mentionez cã pe proprietate privatã deja! – m-a oprit o masinã a politiei si mi s-au solicitat documente pentru lemnele transportate. În scurt timp a ajuns la fata locului si Árus Zsolt (care venea cu o altã masinã) si a explicat politistilor, cã lemnele sunt propritetatea sa. Acestia au insistat sã le prezentãm documente, de aceea Árus Zsolt s-a deplasat la domiciliul sãu si a adus factura si documentul de transport cu care a cumpãrat lemnele respective. Politistii însã au afirmat, cã acelea nu ajutã la nimic, ei au nevoie de un docment emis pentru ziua si cantitatea respectivã. De vreme ce astfel de document nu s-a putut prezenta, am fost escortat la sediul ocolului silvic din Gheorgheni, unde lemnele au fost descãrcate, iar politia a întocmit un proces verbal de confiscare pentru lemne si unul de contraventie mie.

Fatã de aceastã situatie rog instanta sã constate urmãtoarele:
1. În primul rând vã rog sã observati cã procesul verbal a fost completat gresit, pentru cã proprietarul lemnelor a prezentat documentele de achizitie si de transport, care datau din luna mai anul curent. În consecintã referirea la Art. 19, alineat (1) litera b) nu corespunde realitãtii. Din câte stiu un proces verbal care contine erori materiale este nul de drept.

2. În al doilea rând, conform Art. 4, alineat (5) lit a) din Normele adpotate prin HG 470/2014, pentru transportul unei cantitãti de lemne ce nu depãseste 0.1 mc nu este nevoie de document de transport. Cantitatea confiscatã, conform procesului verbal este de 0,2 mst, adicã circa 0,12 mc. Însã aceasta nu este o cantitate mãsuratã, ci una apreciatã. În plus aprecierea nu s-a fãcut de cãtre o persoanã autorizatã, care sã aibã pregãtire corespunzãtoare, ci de cãtre politisti. Nu existã deci nici o dovadã cã as fi încãlcat prevederile Codului Silvic, si de aici rezultã cã procesul verbal de contraventie nu are nici o bazã realã.

3. Totusi, pentru a clarifica fãrã nici un dubiu situatia de fapt, în cursul zilei de 26 octombrie m-am deplasat la sediul Ocolului Silvic si am solicitat sã se depoziteze separat cantitatea de lemne confiscatã de la mine, pentru cã urmeazã sã depun plângere împotriva procesului verbal de contraventie, iar acelea constituie probã în acest dosar. Pentru orice eventualitate am si fotografiat lemnele confiscate, anexez fotografia lor si solicit sã le admiteti ca probã în acest dosar. În cazul în care considerati cã cele expuse la punctul anterior nu sunt suficiente pentru a anula procesul verbal de contraventie, solicit ca persoane competente si autorizate din cadrul Ocolului Silvic sã efectueze o mãsurãtoare exactã a cantitãtii de lemne confiscate, pentru a determina dacã depãsesc cei 0,1 mc.

4. În cazul în care cantitatea mãsuratã va depãsi 0,1 mc, solicit sã aveti în vedere în primul rând spiritul si nu litera legii: Legea 171/2010 vizeazã prevenirea si combaterea furtului de lemne, si în nici un caz transportul de lemne cumpãrate cu acte în regulã, în interiorul unei localitãti. Proprietarul lemnelor a probat la politie cu acte cã lemnele au fost cumpãrate în mod legal, deci el are tot dreptul sã dispunã de ele, iar actiunea politistilor constituie de fapt o încãlcare a dreptului la proprietate.

5. În consecintã în fiecare dintre cele patru cazuri amintite mai sus se impune anularea procesului verbal seria CCS, Nr. 0046176.

6. Dacã însã se va constata cã cantitatea transportatã a depãsit 0,1 mc si cã litera legii trebuie respectatã cu precãdere, atunci vã rog sã aveti în vedere valoarea de piatã a lemnelor tansportate (care nu trece de 70 lei) si sã comutati sanctiunea aplicatã la avertisment.

În drept îmi întemeiez cererea pe:
– Art. 32 si art. 33 din Legea 171/2010.
– Art. 4, alineat (5) din Normele adpotate prin HG 470/2014

Anexez:
– Procesul Verbal de Contraventie seria CCS, Nr. 0046176 din data de 24 10 2015;
– Fotografia lemnelor confiscate, care se gãsesc în curtea Ocolului Silvic.

Mentionez cã solicit sã fie audiat ca martor Árus Zsolt, cu domiciliul în Gheorgheni, str. Gábor Áron, nr. 26, respectiv cã sunt de acord cu judecarea cazuei în lipsa mea.
Depun toate actele în douã exemplare, câte unul pentru instantã si unul pentru politie.

Gheorgheni, la 28 10 2015

Röviden magyarul:
Elsõsorban az a gond a jegyzõkönyvvel, hogy tárgyi tévedést tartalmaz, mert a benne szereplõ törvénycikkely arra az esetre érvényes, ha nem létezik a fára vonatkozó semmilyen akta. Márpedig itt a bemutatásra kerültek a fa vásárlásakor készült iratok. Egy másik törvénycikkely vonatkozik arra az esetre, ha az iratokkal bármi gond van (esetünkben nem arra a napra szóltak).

Másodsorban a fa mennyiségét nem méréssel, hanem csak úgy ránézésre állapították meg, ráadásul nem erre illetékes, kellõ felkészültséggel rendelkezõ személy, hanem maguk a rendõrök. Ha ehhez hozzávesszük azt, hogy az így megállapított mennyiség kb. 0,12 köbméter, vagyis alig haladja meg az iratok nélkül szállítható 0,1 köbmétert, joggal merül fel az, hogy megeshet, hogy a valós mennyiség kisebb mint 0.1 köbméter, tehát indokolatlan volt a rendõri intézkedés. Határesetrõl lévén szó a rendõrök sokkal nagyobb körültekintéssel kellett volna eljárjanak.
Ha a bíróság úgy értékeli, hogy ez nem elégséges ok a jegyzõkönyv megsemmisítésére, akkor rendelje el a fa pontos megmérését, e célból az félre van téve az erdészet udvarán.
Ha a mérés alapján az derül ki, hogy a valós mennyiség valamennyivel meghaladja a 0,1 köbmétert, akkor a bíróság elsõdlegesen a törvény szellemét tartsa szem elõtt, vagyis azt, hogy a cél a falopások megszüntetése. Itt nyilvánvaló módon törvényesen megvásárolt fa szállításáról van szó, tehát teljes mértékben indokolatlan ezért büntetést kiróni.
Végezetül ha a fa mért m ennyisége meg fogja haladni a 0,1 köbmétert és a bíróság ragaszkodik a törvény betûjéhez, akkor vegye figyelembe a fa értéke (max. 70 lej), illetve a kiszabott büntetés (2000) lej közötti aránytalanságot, s a büntetést változtassa figyelmeztetésre.

Innen kezdve az ügy a bíróság kezében van.

Amit azonban még nagyon fontosnak tartok leszögezni: szívbõl remélem, hogy a rendõrség békén fogja hagyni a megbírságolt gépkocsivezetõt, s nem fognak vadászni rá, hogy megmutassák hogy jár az, aki segíteni meri a Székely Nemzeti Tanácsot. A büntetõ jegyzõkönyv megsemmisítését célzó perben nyújtott segítséghez hasonlóan a Székely Nemzeti Tanács a továbbiakban is minden törvényes módon segíteni fogja, illetve gondoskodni fog arról, hogy ha atrocitások érik a hatóság részérõl, annak a híre eljusson nemzetközi szervezetekhez is.

Kategória: Államérdek, Ez Románia, igazságszolgáltatás Romániában, Politika | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?