Közösségi jogsérelem esetén közös fellépés dukál

Ugyan errõl a közbeszédben nem igazán esik szó, az idõközben parlamenti képviselõvé elõlépett “nagy román jogvédõ” évek óta háborút folytat a székelyföldi önkormányzatok által kiadott (vagy csak finanszírozott) helyi lapok ellen is. Ez nyilvántartásunk szerint ezidáig 15 panaszt eredményezett 10 önkormányzat ellen.
Ebben a sorban található a Gyergyóremete ellen 2019-ben tett panasz is, amit a Diszkriminációellenes Tanács megalapozottnak talált és 493/2018-as Határozatával (megtalálható itt) 2000 lej büntetést rótt ki a községre. Tette ezt nem mellékesen immár többedszer olyan körülmények között, hogy a Tanács elnöke különvéleményében jól megindokolva, többek közt a Románia által ratifikált Kisebbségi Keretegyezményre és Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájára hivatkozva kifejti, hogy nincs szó diszkriminációról, az önkormányzat jogszerûen jár el, a helyzet pedig az, hogy pontosan a kérés jogsértõ, mert a panaszos célja az, hogy megakadályozza, hogy egy többségében magyar anyanyelvû közösség éljen a nyelvi jogaival.
A község bíróságon támadta meg a határozatot, részletesen és jól megindokolva kifejtve, hogy a határozat törvénytelen, ezért kérte annak megsemmisítését. Mindezek ellenére a Marosvásárhelyi Táblabíróság 2019 november 22-én kelt 114-es számú ítéletében elutasította a panaszt.
Az ítéletet természetesen megfellebbezte a község, így az ügy a Legfelsõ Ítélõ és Semmítõszékre került, ott született az 1855/2022-es számú jogerõs ítélet, amivel elutasították az önkormányzat fellebbezését.
Így az önkormányzatnak két választása maradt, ha nem akarja a községet megfosztani attól, hogy továbbra is hozzájussanak a lapban közzétett információkhoz: továbbra is kiadja változatlan formában (kockáztatva újabb panaszokat és büntetéseket), vagy pedig drága pénzen elkészítteti mindig a lap román nyelvû fordítását is.
Amint a jogerõs ítéletben látható, másodfokon már a Székely Figyelõ is beavatkozott a perbe, további érvekkel megindokolt kérésben fejtve ki, hogy miért jogsértõ az ODT illetve az alapfokon eljáró Táblabíróság döntése, de ez csöppet sem érdekelte a bírókat, õk – nyugodtan mondhatjuk így – a medvével tartottak. Következésképpen ebben az ügyben is panaszt tettünk az Emberi Jogok Európai Bíróságán.
Anélkül, hogy túl mélyen belemennénk szakmai kérdésekbe, vázoljuk az ügy jogi vonatkozásait:
Az Európa Tanács emberjogi egyezményének 10. cikkelye garantálja a szólásszabadság jogát, aminek két összetevõje van, az információk megosztásához és az információkhoz való hozzáféréshez való jog. A jogerõs bírósági ítélet ennek mindkét komponensét sérti, vagyis az újságban cikkeket írók azon jogát, hogy információkat osszanak meg, illetve a község minden lakójának azon jogát, hogy információkhoz jussanak.
Történt ez olyan körülmények között, hogy a lap megjelentetése teljesen jogszerûen történt, figyelembe véve a következõket:

 • A Románia által ratifikált Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájában tételesen szerepel az, hogy az állam támogatja azt, hogy kisebbségek által lakott területeken létezzen bár egy az adott kisebbség nyelvén szerkesztett újság.
 • Románia ratifikálta a Helyi Autonómia Európai Chartáját is, annak értelmében pedig az önkormányzatoknak joguk van saját költségvetésbõl helyi lapot kiadni.
 • Az 500/2004-es törvény (ami az idegen nyelveken nyilvánosságra hozott információk kötelezõ románra fordítását írja elõ) tartalmaz több kivételt is, azok között található a részben vagy teljes egészében egy kisebbség nyelvén szerkesztett újság, tehát ilyet minden további nélkül ki lehet adni, anélkül, hogy románra is le kellene fordítani a tartalmát.
  Ezekkel állt szemben a “panaszos” azon érvelése, hogy Romániában a hivatalos nyelv a román, tehát a lapot az önkormányzat románul kell megjelentesse, a kisebbségek nyelvhasználatát elõíró törvények csak azt teszik lehetõvé, hogy elkészíttesse a cikkek magyar fordítását is.

Az külön pikantériája az ügynek, hogy a remeteivel párhuzamosan zajlik egy eljárás a gyergyócsomafalvi helyi lap ügyében is, ahol az ODT ugyanazt a sablont alkalmazta mint Remete esetében és büntetést rótt ki, ellenben azt a határozatot (nota bene!) a Bukaresti Táblabíróság egy szuper-tisztességes ítéletben ízekre szedte, s helyt adva a község keresetének érvénytelenítette.

Formálisan nézve ez az ügy az önkormányzatot érinti, az sértett állítólag törvényt s ezért azt büntették meg, de a dolog nyilván nem annyira egyszerû, ezt maga a bíróság is elismerte már az által is, hogy jóváhagyta egy jogvédõ szervezet belépését a perbe, amibõl már eleve következik, hogy az ügynek kisebbségi jogi vonatkozása van. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy van egy 98,22%-ban magyarok lakta nagyközség, amelyiknek az önkormányzata megjelentetett egy olyan helyi lapot, amiben önkéntesek a szabadidejükben a helyi közösség számára fontos eseményekrõl számoltak be (illetve olyan témákról írtak). Ennek a lapnak a megjelenését lehetetlenítette el egy rosszindulatú “panasz”, amit egy minden jogalapot nélkülözõ ítélettel a hazai bíróságok jóváhagytak. Következésképpen a jogsérelmet elsõsorban a község lakói szenvedték el, éppen ezért az rendben van, hogy jogvédõ szervezetként mi panaszt teszünk Strasbourgban, de – legalábbis elvileg – az sokkal meggyõzõbb, ha maguk az érintettek teszik meg azt. Ez a javaslatunk pedig meghallgatásra talált, így tavaly december végén volt postázva az elsõ olyan csoportos panasz, aminek a megszületésénél a Székely Figyelõ bábáskodott. A remetei közösség pedig ezúttal is kitett magáért, ami konkrétan azt jelenti, hogy a panasz nem egy borítékban ment el, hanem egy testesebb csomagban, ugyanis szám szerint 469 személy csatlakozott a kezdeményezéshez, így a dobozba ennyi ügyvédi megbízás illetve személyi adatokat tartalmazó lap is került.
Azt ügy most ott tart, hogy a küldeményt a Bíróság titkárságán január 12-én átvették, remélhetõleg pár hónapon belül további fejleményekrõl is be tudunk számolni. Tény ugyanis, hogy titkon arra is számítunk, hogy most is az fog történni mint az érettségire vonatkozó panaszok esetében, vagyis látva azt, hogy sok érintett van, a bíróság sürgõsségiként fogja kezelni a panaszt és hamarabb hoz döntést.

Kétségtelen, hogy némi elégtételt jelent számunkra az, hogy sikerült ezt megvalósítani, de annál sokkal fontosabb az, hogy ebben az esetben maga az érintett közösség megtette ezt a lépést, példát mutatva másoknak is. Ugyanis sajnos jogsértõ határozatok és ítéletek születnek továbbra is (a legfrissebb ugye Sepsiszentgyörgy zászlaját érinti) és egyáltalán nem mindegy, hogy azokra legyintünk (mondván, hogy ez egy ilyen ország, nincs mit tenni), vagy pedig felvesszük a kesztyût és kiállunk a jogaink mellett, bevetünk minden bevethetõ eszközt. Ha pedig a jogsérelem egy közösséget érint, akkor jogos az, hogy maga a közösség tegye meg azt. Ilyen téren (is) lehet számítani a továbbiakban is a Székely Figyelõ segítségére.

Kategória: Felhívás, román hatóságok, Tájékoztatás | Hozzászólás most!

A romániai jogrendszer “fejlõdése”

A román alkotmány garantálja azt a jogunkat, hogy azokon a településeken ahol jelentõs számban élünk használhassuk az anyanyelvünket a közhivatalokban. Ezt a jogot pontosítja jelenleg is a Közigazgatási Törvénykönyv 195. cikkelye. Ez tehát tiszta, a kérdés az, hogy a hatóságok betartják-e ezt az elõírást? A válasz pedig köztudott: hellyel-közzel.
Ezért fontos a betartatás kérdése, az, hogy ez kinek a feladata és õ eleget tesz-e annak. Ilyen téren figyelhetõ meg az említett “fejlõdés”. Ugyanis a prefektusokra vonatkozó 340/2004-es törvény 19. cikkelye elsõ bekezdésének m. pontja kimondta, hogy: “asigura folosirea, în conditiile legii, a limbii materne în raporturile dintre cetatenii apartinând minoritatilor nationale si serviciile publice deconcentrate…“, vagyis hogy a prefektus feladata az, hogy biztosítsa a nyelvhasználatra vonatkozó törvényes elõírások betartását. Ez tiszta beszéd, a törvényes feladat elhanyagolása akár bírósági úton is számon kérhetõ. Aztán megszületett a már említett Közigazgatási Törvénykönyv, ami egységes keretbe foglalta számos hatóság mûködésének a módját, köztük a prefektusét is, s egyúttal hatályon kívül helyezte a 340/2004-es törvényt. Az új “szabály” pedig a Törvénykönyv 253. cikkelyében így szól: “verifica modul de aplicare a normelor legale care reglementeaza folosirea limbii minoritatii nationale…“. Laikus szemmel és jóhiszemûen nézve ez ugyanaz, hisz épeszû ember nem gondolja azt, hogy ezt úgy kell érteni, hogy a prefektus csak passzív szemlélõ, aki ellenõrzi a jogszabályok betartását, s ha valahol törvénysértést észlel, akkor nem tesz semmit. Aki azonban ezt gondolja, az téved, mert egy jogszabály esetében a megfogalmazásnak sokkal nagyobb jelentõsége van, és az “ellenõrzi” nyilvánvalóan nem azt jelenti, hogy “biztosítja“.
Ez pedig nem egy elméleti okoskodás, hanem maga a valóság, álljon itt máris egy konkrét példa:
Minekutána a csendõrség nem volt hajlandó magyarul válaszolni egy magyar nyelvû petícióra, a megye prefektusához fordultunk, s azt kértük, hogy intézkedjen azért, hogy a csendõrség tartsa be a nyelvhasználatra vonatkozó törvényes elõírásokat. A prefektus ezt nem tette meg, ezért perbe fogtuk, s azt kértük a törvényszéktõl, hogy kötelezze a prefektust arra, hogy tegyen eleget a kérésünknek. A per nemrég zárult alapfokon, s amint itt látható, a törvényszék a kérésünket elutasította, éspedig ezzel az indoklással: “În mod evident, aceste atributii legale nu conferã prefectului autoritatea de a dispune inspectoratului de jandarmi sã foloseascã limba maghiarã în raporturile cu minoritãtile nationale ci doar pe aceea de a verifica modul de aplicare a normelor legale incidente.” Persze a bíró értelmezhette volna jóhiszemûen is a törvényt, sõt, elméletileg kötelessége is jóhiszemûen értelmezni, de errõl az értelmezésrõl nem mondható el egyértelmûen hogy rosszhiszemû, így a bíró fedve van, az ítéletét még bár megfellebbezni sem érdemes, mert minimális az esély arra, hogy a táblabíróság ezt a döntést megváltoztassa.
A következtetés pedig az, hogy Románia ismét bebizonyította, hogy ha kisebbségi jogokról van szó, akkor bármikor kész arra, hogy azokat így vagy úgy, de korlátozza, visszanyesse. Például ilyen körmönfont módon mint ebben az esetben. Ezért a parlamentben ülõ magyar képviselõknek nagyon helyén kell legyen a szemük, hogy az ilyen sunyi húzásokat vegyék észre és minimum tegyék szóvá, hogy azzal ne kelljen késõbb szembesülnünk, hogy román politikusok azt dörgölik az orrunk alá, hogy “de hát a ti képviselõitek is megszavazták ezt!“.

Kategória: román hatóságok, Tájékoztatás | Hozzászólás most!

Dobogós helyen

Ugyan van sajnos nem egy negatív tapasztalatunk is az Emberi Jogok Európai Bíróságának mûködése kapcsán, attól tény, hogy az egy fontos intézmény, munkája egyfajta fokmérõje annak, hogy az egyes tagországok mennyire taksálják az emberi jogok tiszteletben tartását. Éppen ezért van jelentõsége ennek a statisztikának, ami a Bíróság tavalyi tevékenységét összegzi, konkrétan arról szól, hogy mely ország ellen hány ítélet született 2022-ben:

Statisztika

Amint látható, egyáltalán nem meglepõ módon toronymagasan elsõ Oroszország, a dobogó második fokát pedig – jócskán lemaradva, de azért még mindig meggyõzõ elõnnyel – Ukrajna foglalja el. A harmadik helyért folyó küzdelmet pedig, még ha csak hajszállal is, de Románia nyerte, tehát sikerült dobogós helyen végezni. Ami – tekintettel a témára – minden, csak nem dicséretes. (Ugyanakkor számukra, akik itt élünk, egyáltalán nem meglepõ.) Az már csak hab a tortán, hogy a többi európai ország esetében még fele annyi ítélet sem született, illetve hogy még Albánia, Azerbajdzsán, Bulgária meg Grúzia is messze Románia mögött kullog ebben a rangsorban.
Mindenképp jó ezt tudni, s érvként használni minden olyan esetben, amikor román politikusok meg egyéb hivatalosságok a mellüket verik, minden alap nélkül. Arról nem beszélve, hogy a 81 ítélet közül 37 olyan esetben született, aminek a tárgya embertelen illetve megalázó bánásmód, ez a szám pedig nagyobb mint az összes ítélet száma bármelyik más ország esetében (kivéve az elsõ kettõt meg Törökországot).

Kategória: Tájékoztatás | Hozzászólás most!

Nem csak jogosan elvárható, hanem érdemes is

Ha valakit/valakiket egy közösség vezetõjéül/vezetõiül választ, akkor az nyilván megtiszteltetés, de ugyanakkor feladat is. Tõlük joggal várható el például az, hogy az adott közösség érdekei és jogai mellett kiálljanak, azokat védelmezzék. Ilyen jogok a magyarok által lakott településeken például azok, amelyeket az Alkotmány 6. cikkelye garantál (az etnikai, kulturális és nyelvi önazonosság megõrzése és kifejezése). Ide tartoznak azok a dolgok, amiket egy sovén (immár) parlamenti képviselõ évek óta módszeresen támad, a (mondjuk ki) hasonlóan sovén (tisztelet a ritka kivételnek) bírók hathatós támogatásával. Az általa megnyert perek pedig sajnos kialakították azt a közvélekedést, hogy hiába minden, neki mindig igaza lesz, ezért nem érdemes idõt és energiát fektetni abba, hogy felvegyük vele a harcot. Márpedig ez a hozzáállás két okból is téves és káros.
Elsõsorban azért, amit fennebb már említettünk: jogos elvárás a választott vezetõkkel szemben, hogy álljanak ki az õket megválasztók jogai mellett. Ez még akkor is igaz, ha a várható eredmény nagyon is kétes, egyszerûen azért, mert – mint köztudott – elvett jogokat kitartó munkával van esély visszaszerezni, de ha egy jogról önként mondunk le, akkor az végleg elveszett. Ha tehát egy választott vezetõ (vagy testület) tudatában van annak, hogy egy felszólításnak nincs jogalapja, akkor annak a felszólításnak nem szabad eleget tegyen, az igaza mellett ki kell álljon. Évek óta pedig azt is tudnia kell, hogy ebben számíthat a Székely Figyelõ segítségére, ugyanis ez az egyik legfontosabb tevékenységünk, ráadásul jó eséllyel igaz, hogy nekünk áll a rendelkezésünkre a legátfogóbb ismeret-anyag ezen a téren.
Másodsorban – s ezt is nem gyõzzük ismételni – téves az a vélekedés, hogy az illetõ mindig nyer. Ez valamikor rég így volt, de azóta változott a helyzet, szerénytelenség nélkül állíthatjuk, hogy annak is köszönhetõen, hogy összegyûjtöttük az említett tudásanyagot, s azt használjuk is. Ezt bizonyítandó álljon itt egy kimutatás azokról az (általunk ismert, de nem feltétlen általunk képviselt) ügyekrõl, amelyekben az illetõ (vagy valaki más, pl. egy prefektus) az elmúlt években veszített:

Ha pedig ez valakinek nem lenne elég, akkor tegyük hozzá, hogy folyamatban van további 7 ügy, amelyeket alapfokon az illetõ elvesztett, tehát akár a közeljövõben is bõvülhet a fenti lista.
Természetesen nincs két egyforma ügy és sok múlik az adott ítéletet meghozó bíró személyén is, de attól ezek még tények, amiket érdemes szem elõtt tartani.
Befejezésképpen a nagyobb nyomaték kedvéért megismételjük: bárki bármilyen felszólítást kap ettõl az embertõl (vagy bárki mástól, pl. egy prefektustól) ami a nyelvi, etnikai vagy kulturális jogainkat sérti, az forduljon bizalommal hozzánk (szekler.monitor@sic.hu) és mi segítünk. Bíztatásképpen pedig a fenti listát ezután újra és újra közzé fogjuk tenni, frissített, az újabb eseteket is tartalmazó változatban.

Kategória: Felhívás, Tájékoztatás, vélemény | Hozzászólás most!

Harc az idegengyûlölet ellen. Román módra.

2020 márciusában tettünk panaszt az úzvölgyi “hõs” fogorvos ellen xenofób uszítás miatt, konkrétan azért, mert egy általa szervezett rendezvényen elszavalták Eminescu “Doina” címû versét, ami maga a tömény idegengyûlölet, lényegében arról szól, hogy szegény románokat mindenféle más gonosz, visszataszító, stb. nemzetek nyomják el a saját hazájukban.
Az eset mint olyan roppant egyszerû, nem igényelt szerteágazó és bonyolult nyomozást, az ember azt hinné, hogy az ügyészség gyorsan a végére jár s intézkedik. No de Romániában élünk, tehát nyilván nem ez történt, kerek egy évbe telt míg (nyilván nagyon alapos) kivizsgálás után érkezett a Brassói Bíróság melletti Ügyészségrõl az ügyészi rendelet, amiben az állt, hogy a panaszt megalapozatlanként ejtették. (Ha már mindenki leült és jól megkapaszkodott, mondjuk konkrétabban is: mi a 31/2002-es Sürgõsségi Kormányrendelet megsértése miatt tettünk panaszt, az ügyész rendeletében pedig az áll, hogy márpedig nincs igazunk, az illetõ nem sértette meg a Btk. 369. cikkelyét!)
Ez ellen természeteseten panaszt tettünk az ügyészség fõügyészénél, mely panaszt a törvény értelmében 20 napon belül köteles lett volna megoldani. De természetesen nem oldotta meg 20 napon belül. Mikor eltelt már négyszer 20 nap, írásban érdeklõdtünk, de eredménytelenül. A továbbiakban ezt megismételtük – immár sürgetéssel megfejelve – újra és újra, egy teljes éven keresztül (!!!), de nem bírtuk rávenni a fõügyészt arra, hogy megoldja a panaszunkat.
Látva ezt idén májusban a bíróságon tettünk panaszt, kérve, hogy az állapítsa meg, hogy az ügyész rendelete elleni panaszunk megalapozott és utasítsa az ügyészséget a kivizsgálás folytatására. Ott már valamivel jobban haladtunk, mert mindössze két hónapba telt míg megszületett a döntés, a bíró helyt adott a kérésünknek és elrendelte a kivizsgálás folytatását. Történt mindez (könnyû kiszámítani) idén júliusban.
Ha ellenben valaki azt gondolná, hogy az ügyészség végre valóban munkához látott, az természetesen téved. Ez úgy derült ki, hogy nemrég levélben kértük õket, hogy több kivizsgálás alatt álló panaszunkat – köztük ezt is – vonják össze egy iratcsomóba, s egységesen vizsgálják ki. (Tettük ezt azért, hogy hadd lássák, hogy a bepanaszolt személy futószalagon sérti a törvényt, illetve azt is reméltük ettõl, hogy kicsit felgyorsul a kivizsgálás.) Erre válaszképpen az ügyészség arról tájékoztatott, hogy az összevonás ezen ügy esetében nem lehetséges, mert azt már másfél évvel ezelõtt lezárták azzal, hogy ejtették a panaszt. Írták ezt angyali ártatlansággal, mintha a képviseletükben egy ügyész nem ült volna ott a tárgyalóteremben, amikor ama rendelet elleni panaszunkat tárgyalta a bíróság.
Ezen a válaszon kicsit már mi is meglepõdtünk (nagyon nem, mert tudjuk, hogy Romániában élünk), de túltettük magunkat rajta, s tájékoztattuk õket, hogy van az tovább is, elvégre júliusban a bíróság helyt adott a panaszunknak, tehát az ügy nincs lezárva, folytassák csak a kivizsgálást. Mire már másnap érkezett az újabb – meglepõ? ugyan, dehogy – válasz: õk folytatnák, de a bíróság a tárgyalásra bekérte tõlük az iratcsomót, s még nem küldte vissza.
Nosza írtunk a bíróságnak is, s megkértük õket szépen, illedelmesen, hogy ha netán már nincs szükségük arra az iratcsomóra, küldjék vissza az ügyészségre, mert õk égnek a munkavágytól, csak hiányzik a munka tárgya. Amire megérkezett a mai nap a bíróság válasza: kérésünk meghallgatásra talált, már ma vissza is küldték az iratcsomót.

S hogy ne gondolja valaki, hogy ez valami kivétel, itt van egy még olyanabb példa, egy panasz, amit több mint 5 évvel ezelõtt tettünk bizonyos Radu Banciu ellen (Bukarestben, az 1. Kerület Bírósága melletti Ügyészségen), aki egy mûsorában jó negyed órán keresztül gyalázta a magyarokat, válogatott sértésekkel.
Abban az esetben az ügyészség három évet és még egy hónapot szánt az alapos kivizsgálásra (ami elvileg annyiból kellett volna álljon, hogy megnézik azt a felvételt, ami ma is elérhetõ a neten), s levonják belõle a következtetéseket. Azt pedig mondanunk sem kell, hogy a panaszt ejtették, mert ugyan a lehetõ legpontosabban volt megfogalmazva, megjelölve a hely, ahol meghallgatható, mégis “összetévesztették” egy másik, pár nappal korábbi mûsorral, ami miatt a Diszkriminációellenes Tanács még annak idején megbüntette az illetõt. Így diadalmasan jelentették, hogy ugyanazon cselekedetért kétszer nem lehet senkit megbüntetni, tehát a panaszunk tárgytalan.
Lett ebbõl is panasz a fõügyészhez majd a bíróságon, s ott csodák csodája a bíró szintén a kivizsgálás folytatását rendelte el. Mely kivizsgálás ugyebár a negyedórás felvétel megnézésébõl állna, mivel a panaszos és a bepanaszolt kihallgatása már korábban megtörtént, jegyzõkönyvük ott van az iratcsomóban.
A bíró ítélete született tavaly áprilisban, s talán mondanunk sem kell, hogy azóta az ügyészség nem tudott megbirkózni ezzel a feladattal, illetve ismételt érdeklõdéseinket is válasz nélkül hagyta. Következett tehát az, hogy múlt hónapban ismét bírósághoz fordultunk, kérve, hogy az szabjon határidõt a nyomozásnak (vagyis mondja ki, hogy mikorra kell azt az ügyészségnek befejezni). Az meg szabott. Tekintettel az ügy igen bonyolult voltára (tévedés ne essék, ezt némi cinizmussal mi mondjuk, a bíró nem indokolta semmivel a döntését), a határidõt jövõ május végében állapította meg!

S akkor összegezzünk:
Egy banális panasz kivizsgálása beletelt egy évbe, a másiké több mint háromba.
A fõügyész a hozzá intézett panaszt 20 nap helyett 14 hónap elteltével sem oldotta meg.
A bíróság ugyan utasította az ügyészséget a kivizsgálás folytatására, de több mint 5 hónap eltelte után se juttatta vissza az iratcsomót az ügyészségre, hogy az eleget tehessen annak az utasításnak.
Ha a bíróság tartja az ígéretét, akkor kettõ év és kilenc hónap után az ügyészség végre hozzáláthat a panasz érdemi kivizsgálásához. Mely kivizsgálás idõtartamát ezek után nem mernénk megtippelni.
A másik esetben egy szintén banális panasz kivizsgálása több mint 5 éve húzódik.
Ráadásul abban az esetben a bíró adott még további fél év haladékot az ügyészségnek, illetve arról is dönt, hogy ha az akkorra sem végzi el a dolgát, akkor csak további egy hónap elteltével fordulhatunk ismét bírósághoz, kérve, hogy az állapítson meg egy újabb határidõt, amikorra az ügyészségnek meg kell oldani az ügyet. (Ha bírják még követni, mert elismerjük, hogy nem könnyû.)

Költõi kérdések:
Vajon ha az elsõ esetben nem fordulunk bírósághoz, a fõügyész valaha is válaszra méltatta volna-e a hozzá intézett panaszunkat?
Vajon ha nem írunk a bíróságnak, akkor az saját kezdeményezésbõl mikor küldte volna vissza az ügyészségre az iratcsomót?
Vajon a bukaresti ügyészség megoldja-e a panaszunkat jövõ május végéig, vagy júliusban ismét kénytelenek leszünk a bírósághoz fordulni?

A konklúziókat már le se vonjuk, mert az meg tudják tenni bizonyára a tisztelt olvasók is. Fõleg azok, akik életükben találkoztak már Franz Kafka mûveivel.

Kategória: román hatóságok, Tájékoztatás | Hozzászólás most!

A nemzeti kisebbségek napján

Tegnap Romániában a nemzeti kisebbségek napját “ünnepelték”, a már kialakult módon, különbözõ közméltóságok közhelyekkel és klisékkel teli közleményeket adtak ki arról, ahogyan Románia “példamutatóan” bánik a nemzeti kisebbségekkel, a jó együttélésrõl, a toleranciáról, a párbeszédrõl, a sokszínûségrõl és a pluralizmusról, amelyeknek mind ellentmond az, ahogy a gyakorlatban a kisebbségeket kezelik nap mint nap. Példaként említünk néhány tényt a közélet két területérõl:

 1. A különbözõ hatóságok hozzáállása a nemzeti kisebbségekhez:
 • Két éve javasoltuk Iohannis elnöknek, hogy készítse el hivatalos honlapja magyar nyelvû változatát, de õ azóta nem tudta eldönteni, hogy teljesíti-e ezt a javaslatot.
 • Az Országos Diszkriminációellenes Tanács négy önkormányzatot (Gyergyócsomafalva, Csíkdánfalva, Gyergyóremete és Székelykeresztúr) büntetett meg amiatt, hogy magyar nyelvû helyi újságot adtak ki, olyan körülmények között, hogy amelyek mellett ezt az Alkotmány, a Románia által ratifikált nemzetközi egyezmények és a vonatkozó 500/2004-es törvény elõírásainak megfelelõen tették.
 • Még súlyosabb az, hogy mind a négyen megtámadták a határozatokat a bíróságon, két ügyben még zajlik az eljárás, a másik kettõben viszont a Legfelsõ Semmítõ- és Ítélõszék jogerõsen elutasította az önkormányzatok keresetét. Következésképpen a helyi önkormányzatoknak létezik egy törvényben biztosított joguk, amellyel nem élhetnek, mert a bíróságok megtiltják nekik!
 • Panaszt nyújtottunk be a Belügyminisztérium ellen az ODT-hez, amiért a világjárvány idején nem volt hajlandó elfogadni a nem román nyelven készült nyilatkozatokat a túlnyomóan magyarok lakta településeken, és az ODT megállapította, hogy a minisztérium diszkriminált. Az azonban bíróságon támadta meg a határozatot, és a Legfelsõ Semmítõ- és Ítélõszék jogerõsen hatályon kívül helyezte azt, így a kisebbségek jogai továbbra is sérülhetnek.
 • Az Alkotmányt, a Románia által ratifikált egyes nemzetközi szerzõdéseket és az ország összes törvényét megsértve a belügyminiszter a 33/2020 rendeletben arra kötelezi a hatáskörébe tartozó összes közintézményt, hogy ne oldják meg a nekik címzett beadványokat ha azok nem román nyelven vannak megfogalmazva, illetve a hozzájuk címzett petíciókra kizárólag román nyelven válaszoljanak.
 • Megtámadtuk ezt a rendeletet a bíróságon, de a Legfelsõ Semmítõ- és Ítélõszék jogerõsen elutasította a kérésünket, így a rendelet érvényben marad és a kisebbségek jogai továbbra is sérülnek.
 • Bár az maradéktalanul megfelel a vonatkozó törvény (500/2004. törvény) elõírásainak, a Marosvásárhelyi Ítélõtábla jogerõsen úgy határozott, hogy a gyergyószentmiklósi színház köteles az épület homlokzatán levõ magyar nyelvû feliratot a román nyelvû alá helyezni, a két felirat nem maradhat egy szinten.
 1. A nemzeti kisebbségekkel szembeni gyûlöletbeszéd nyilvános térben való megnyilvánulása:
  A sajtót és a közösségi oldalakat is gyakorlatilag elárasztják a nemzeti kisebbségek, különösen a magyar kisebbség elleni gyûlöletre uszító bejegyzések és hozzászólások. Vannak emberek, akik bármilyen alkalmat (vagy ürügyet) felhasználnak erre a célra. Jellemzõ, hogy csak ebben az évben 23 bejelentést tettünk az ODT-hez ilyen ügyekben, illetve négy büntetõ panaszt súlyosabb esetekben. Megjegyzendõ, hogy ez a helyzet a két intézmény totálisan nem megfelelõ tevékenységének is a következménye, mert a büntetõ panaszokat általában ejtik, és a hozzá intézett beadványokat az ODT rendkívül nagy késéssel (a törvényes 90 helyett 540-600 nap alatt) oldja meg, ráadásul a legtöbb esetben csak jelképes büntetéseket alkalmazva.
  Ennek kapcsán megjegyezzük, hogy vannak, akik ilyen tevékenységük által váltak ismertté, ráadásul a román parlamentben is van már olyan képviselõ, aki évekkel ezelõtt a magyarság elleni uszításokkal kezdte a “pályafutását”.

Nyilvánvaló tehát, hogy a szóban forgó közméltóságok kijelentéseinek nincs valós alapja, félrevezetik a közvéleményt, és ezen a ponton lényegtelen, hogy az ezeket kiadók ismerik-e a valóságot vagy sem. A lényeg az, hogy a helyzet rendkívül súlyos, és a hatóságok ahelyett, hogy a törvényeket alkalmaznák és biztosítanák, hogy a kisebbségek gyakorolhassák jogaikat, illetve megvédjék õket a jogaikat rendszeresen megsértõ “hazafiak” visszaéléseitõl, pontosan ellenkezõleg járnak el, õk maguk sértik a kisebbségek jogait, és tétlenségükkel hozzájárul ahhoz, hogy mások megsértsék azokat.

Ilyen körülmények között arra kérjük a nemzeti kisebbségek napján nyilatkozatot kiadó közméltóságokat, hogy a jövõben ilyen nyilatkozatok helyett a területen elért konkrét eredményeik felsorolásával álljanak a nyilvánosság elé. Mi vállaljuk, hogy továbbra is tájékoztatjuk õket az általuk megoldható problémákról, így részükrõl csak egy kis jóindulatra lesz szükségük.

Gyergyószentmiklós, 2022.XII.19.

Árus Zsolt
elnök

Kategória: Egyéb | Hozzászólás most!

Egy kisebb (?) gyõzelemmel felérõ vereség

Már sokszor ejtettünk itt szót arról, hogy a hazai igazságszolgáltatás hagy némi kívánnivalót maga után (hogy nagyon eufemisztikusan fogalmazzunk), de hála a Fennvalónak néha az is megesik, hogy egy vesztett pernek mégis van gyakorlati haszna is. Erre adunk a továbbiakban példát, elsõsorban azért, hogy minél többekhez eljusson egy olyan információ, aminek sokan és sokszor vehetik majd hasznát.
Történt ugyanis, hogy a nagy járvány elsõ hónapjaiban, amikor csak elõre kiállított nyilatkozat birtokában hagyhattuk el a lakásunkat, rákérdeztünk a Belügyminisztériumra, hogy ugye olyan helyeken ahol a magyarság részaránya meghaladja a 20%-ot azt a nyilatkozatot magyarul is ki lehet tölteni? A minden jogalapot nélkülözõ válasz pedig (némi homályos és összefüggéstelen magyarázkodás után, aminek központi eleme szokás szerint az Alkotmány 13. cikkelye volt) az volt, hogy nem.
Tekintettel a válasz jogsértõ voltára, panaszt tettünk a Diszkriminációellenes Tanácsnál, az pedig határozatban mondta ki, hogy a minisztérium félremagyarázta a helyzetet és diszkriminált. S ugyan a Tanács ezen a ponton valamiért megállt, s még bár egy megrovásban sem részesítette a minisztériumot, az bíróságon támadta meg a szóban forgó határozatot, a pert pedig végül jogerõsen megnyerte, némi tényszerûen hamis illetve logikátlan magyarázattal. Aki járatos a román jogi szaknyelvben, az itt találja meg a Bukaresti Táblabíróság és itt a Legfelsõ Ítélõ és Semmitõszék ítéletét.

Eddig volt a történet mondhatni szokványos része (amit természetesen követett egy Strasbourgba postázott panasz), jöjjön most az említett siker, gyakorlati haszon. Ez azzal függ össze, hogy valahányszor eddig szóba került az, hogy a rendõrség és csendõrség megyei és helyi parancsnokságai kötelesek-e használni a magyar nyelvet ott, ahol a magyarság részaránya meghaladja a 20%-ot, az elutasító válasz alapja mindig az volt, hogy azok se nem helyi, se nem dekoncentrált közintézmények, hanem egy központi struktúrához (az országos rendõr- illetve csendõrparancsnoksághoz) tartoznak, esetükben tehát nem érvényesek a Közigazgatási Törvénykönyvnek a nyelvi jogokra vonatkozó elõírásai. S akkor nézzük meg a szóban forgó két ítéletet, találunk bennük egy-egy kiszínezett részt, az elsõben a 9. oldal alján, a másodikban pedig a 9. oldal alján és a 10. tetején. Ezekben pedig az áll, hogy abban igazuk van az alpereseknek, hogy a rendõrség és a csendõrség megyei parancsnokságai dekoncentrált közintézmények, tehát érvényesek rájuk a Közigazgatási Törvénykönyv vonatkozó elõírásai. S tekintettel arra, hogy ezek jogerõre emelkedett bírósági ítéletekben szerepelnek, mint olyan megállapítások, amiken az ítélet alapszik, a hazai jogrend értelmében elbírált kérdésnek számítanak, tehát hivatkozási alapot jelentenek mostantól minden olyan esetben, amikor bárki vitatná rendõrség és/vagy csendõrség helyi vagy megyei egységeinek a státusát, illetve ha ez a kérdés egy perben merül fel, akkor a bíró az ítélet meghozatala során ezt tényként figyelembe kell vegye.
Következésképpen a rendõrségek és csendõrségek igenis kötelesek a magyarok által lakott megyékben illetve településeken használni a magyar nyelvet is az állampolgárokkal való kommunikációban, szóban is meg írásban is. Tudjunk róla, s éljünk ezzel a jogunkkal, mert mint köztudott, minden jog annyit ér, amennyit használnak belõle.

Kategória: Felhívás, román hatóságok, Tájékoztatás | Hozzászólás most!

“Sajátos” törvénytisztelet

Június 24-én adatigénylést fogalmaztunk meg a megyei pénzügyi igazgatósághoz, amiben azt kértük, hogy tájékoztassanak arról, hogy betartják-e a Közigazgatási Törvénykönyvnek a kisebbségi nyelvek használatára vonatkozó elõírásait. Mivel választ nem kaptunk, pert indítottunk amiben azt kértük a bíróságtól, hogy kötelezze az igazgatóságot, hogy közölje velünk a kért információt. A pert alapfokon megnyertük, de ez nem volt elég ahhoz hogy célt érjük, mert ahelyett hogy megírták volna azt a két mondatos választ amire a törvényszék kötelezte õket, az igazgatóság vezetõsége úgy döntött, hogy megfellebbezi az ítéletet. Ez persze csak idõhúzásra volt jó, mert a helyzet kristálytiszta lévén, másodfokon immár jogerõsen nyertünk, így nem maradt választásuk, egy jogerõs ítéletet muszáj végrehajtani, tehát kénytelenek voltak válaszolni az adatigénylésünkre.
Ha ellenben valaki azt gondolná, hogy minden jó ha jó a vége, azt ki kell ábrándítsuk, ugyanis a helyzet ettõl csak zavarosabb lett, ugyanis ez a válasz érkezett.
Attól még akár el is tekinthetünk, hogy az adatigénylést a Székely Figyelõ alapítvány fogalmazta meg, tehát annak kellett volna válaszolni, mert az végül csak eljutott az alapítványhoz. A sokkal nagyobb probléma az, hogy egy magyar nyelvû adatigénylésre küldtek román nyelvû válasz, amiben azt állítják, hogy betartják a nyelvhasználatra vonatkozó törvényes elõírásokat. Ez maga az önellentmondás, de ugyanakkor az impertinencia csúcsa is, elvégre mikor már nem volt más választásuk, akkor eléggé el nem ítélhetõ módon egyszerûen szembehazudták az adatigénylõt. Ezt pedig úgy gondoljuk nem lehet büntetlenül hagyni. Nem is fogjuk.

Mindezek mellett arra bíztatunk mindenkit (természetes és jogi személyeket egyaránt), hogy éljenek törvényes jogukkal és használják az anyanyelvüket az adóhatóság (és minden más közintézmény) viszonylatában, ha pedig azért bármi hátrány érné õket, akkor jelezzék nekünk, hogy segíthessünk. Elõbb-utóbb meg kell tanulják minden intézményben, hogy a jog az jog, a törvényeket pedig õk is kötelesek betartani.

Kategória: Felhívás, román hatóságok, Tájékoztatás | Hozzászólás most!

Kivétel erõsíti a szabályt?

Ha valami csoda nem történik, akkor tegnap pont került egy több mint két éve kezdõdött történet végére, ami így indult.
A hazai mindennapok ismerõi számára bizonyára nem volt ebben semmi meglepõ, amint hogy abban sem, hogy nyilvánvaló jogsértés történt, ugyanis a Belügyminisztérium kivételeket tett az ortodox egyházzal, több akkor érvényes szabály alól felmentette õket, ezzel pedig hátrányos helyzetbe hozta a történelmi magyar egyházakat, amelyek nem részesültek ugyanebben az elbánásban. Ezért természetesen panaszt tettünk a Diszkriminációellenes Tanácsnál, a történet folytatása itt található.

Bizonyára azzal sem okozunk meglepetést, hogy a bíróság ítéletét megfellebbeztük, hisz az nyilvánvalón jogsértõ volt. Tettük ezt elsõsorban azért, mert úgy gondoljuk, hogy ha létezik egy eszköz amivel élni lehet akkor azzal élni is kell, még akkor is, ha a siker esélye minimális. Márpedig azt talán nem kell hossza ecsetelni, hogy ebben az esetben is ez volt a helyzet, éppen ezért nagyon óvatos derûlátással tekintettünk a Legfelsõ Bíróság tegnapi tárgyalásának végkimenetele elé. Annál nagyobb azonban az elégtételünk, látva annak eredményét, nevezetesen azt, hogy újratárgyalták az ügyet és helyt adva a fellebbezésünknek érvénytelenítették a táblabíróság ítéletét, így érvényben maradt a Diszkriminációellenes Tanács határozata, amiben megállapította, hogy a Belügyminisztérium törvényt sértett.

Ettõl persze még igaz marad az, hogy 2020 Húsvétján az ortodox egyház mindenféle privilégiumokat élvezett, de bár él a remény, hogy ez még egyszer nem fog megtörténni. Mi pedig kaptunk egy újabb bíztatást arra nézve, hogy van értelme annak amit teszünk, mert ha ritkán is, de eredményekre is vezet.

Kategória: román hatóságok, Tájékoztatás | Hozzászólás most!

Hatáskörét túllépte

Az alkotmány 108. cikkelye értelmében a törvények végrehajtását megszervezendõ a kormány határozatokat fogadhat el. Ugyan ebben tételesen nem szerepel, de azért következik belõle, hogy egy kormányhatározattal mindössze részletezni szabad egy törvény végrehajtását, az nem megengedhetõ, hogy a kormány egy határozatával hozzátegyen a törvényhez, olyan kötelezettséget írjon elõ, ami a törvényben nem szerepel, illetve abból logikusan nem levezethetõ. Márpedig a kormány pontosan ezt tette, amikor az 1206/2001-es kormányhatározattal olyan utasításokat fogadott el, amelyek túlmennek a 215/2001-es törvény elõírásain, s például azt írják elõ, hogy a települések bejáratainál szereplõ névtáblákon a magyar név a román alatt kell szerepeljen, illetve hogy a közintézmények esetében azok magyar megnevezése külön táblán kell szerepeljen, amit a román megnevezést tartalmazó tábla alá kell elhelyezni.

Ez önmagában még nem volna olyan nagy baj (habár közintézmények esetében esztétikailag is jobban néz ki, ha a két névtábla a bejárat két oldalán, szimmetrikusan van elhelyezve), de ráadásul hivatkozási alapként használja egy bizonyos parlamenti képviselõ, aki azon elõírásokra hivatkozva számos pert indított egyéb kétnyelvû feliratok esetében, azt követelve, hogy a magyar változat a román alatt szerepeljen (hadd érezzük, hogy mi magyarok alárendelt, másodrendû állampolgárok vagyunk). S ugyan a Polgári Eljárási Törvénykönyv tételesen tiltja az ilyen analógiát (rögzítve azt, hogy egy ilyen elõírás kizárólag az adott konkrét esetre vonatkozik), szinte mindig kerültek bírók, akik ezt az elõírást sértve helyt adtak az illetõ kérésének, aki így az igazság bajnoka és a törvényesség õre szerepében tetszeleghetett, így nyerve el azt az ismertséget ami végül a parlamenti bársonyszékbe juttatta.
További hasonló ítéletek megszületését (mert ilyen perek még vannak folyamatban) ezek szerint csak úgy lehet megelõzni, hogyha sikerül érvényen kívül helyeztetni az említett kormányhatározat amúgy is vitatható elõírásait. Következésképpen augusztusban egy petíciót intéztünk a kormányhoz, amiben jeleztük, hogy a szóban forgó elõírások jogalap nélkül kerültek be az 1206/2001-es kormányhatározatba és kértük, hogy töröljék onnan.
Ugyan a petíciót a kormányhoz intéztük (a megoldása tehát a kormányfõ feladata lett volna), választ rá a Fejlesztési, Közmunkaügyi és Közigazgatási Minisztériumból kaptunk, s abban az áll, hogy mivel a Közigazgatási Törvénykönyv hatályon kívül helyezte a 215/2001-es törvényt, így az annak végrehajtását szabályozó 1206/2001-es kormányhatározat is hatályát vesztette, tehát a kérésünk értelmetlen, nem végrehajtható.
Ez a válasz már csak azért is meglepõ, mert a petícióban jeleztük, hogy a kormányhatározat a Közigazgatási Törvénykönyv hatályba lépése után is érvényben maradt, de sebaj, újabb levélben hívtuk fel erre a tényre a minisztérium figyelmét, megjelölve benne azt a törvénycikkelyt is, ami ezt elõírja.
Ezek után akár azt is válaszolhatták volna, hogy elnézést tévedtünk, de egy ilyen válasz Romániában elképzelhetetlen, mert mint köztudott itt a hivatalok soha nem tévednek. Éppen ezért a pontosításunkra ez a válasz érkezett.

Így nem maradt más választásunk, ismét kénytelenek voltunk a bírósághoz fordulni, s azt kérni, hogy élve törvényes lehetõségével, az érvénytelenítse a feliratok konkrét formájára vonatkozó elõírásokat. Ez már csak azért is megteendõ, mert 2004-ben a parlament elfogadott egy törvényt ami a többnyelvû feliratokra vonatkozik, s amiben nincs arról szó, hogy a különbözõ nyelvû változatokat miképpen kell elhelyezni, s így jelenleg az a helyzet, hogy úgy általában a kétnyelvû feliratok esetében a szabály csak annyi, hogy a különbözõ nyelvû változat ugyanazon típusú és méretû betûvel írandóak, miközben létezik két kivétel (a települések és a közintézmények névtáblája), amelyek esetében a szabály az, hogy felül románul s alatta a kisebbségi nyelven (például magyarul). Következésképp törvényes például egy olyan kétnyelvû felirat, amiben az angol változat van felül s alatta a román, míg egy település-táblán a magyar név csak a román alatt szerepelhet, ez pedig nyilvánvaló diszkrimináció, mert nyelv függvényében létezik különbség a többnyelvû feliratok megítélésében.

Végezetül – így magunk közt – még hadd jegyezzük meg azt, hogy ennek a pernek szinte mindegy mi lesz a kimenetele, ugyanis ha a nyerünk, akkor a bíróság törli a problémás elõírásokat s azokra hivatkozva attól arrafele nem lehet pert indítani vagy ítéletet hozni, ha ellenben a bíróság a minisztériumnak ad igazat és azt állapítja meg, hogy az 1206/2001-es kormányhatározat már nincs érvényben, akkor lényegében ugyanott vagyunk. Éppen ezért némi derûlátással állunk bele ebbe a perbe, bízva abban, hogy az erre fordított idõ, pénz és energia meg fog térülni.

Kategória: román hatóságok, Tájékoztatás | Hozzászólás most!