Hatalommal való visszaélés

Ráadásul a lehetõ legbutább fajtából, súlyosbító körülmény pedig az, hogy millióknak okoz felesleges fejfájást. Mindez joggal mondható el az oktatási miniszter idei 3060-as rendeletérõl, amirõl az év elején elég sok szó volt a sajtóban is, de nem lévén közvetlen érintve, akkor nem néztem utána. Ma ellenben a gyakorlatban szembesültem vele, megosztom hát itt az azzal kapcsolatos gondolataimat, s egyúttal arra bíztatok minden érintettet, hogy fontolja meg azokat.
Elõször is nézzük a rendelet szövegét:

Ordin nr. 3060/2014
din 03/02/2014
Ordinul nr. 3060/2014 privind aprobarea Conditiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expeditiilor si a altor activitati de timp liber în sistemul de învatamânt preuniversitar
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 99 din 07/02/2014
Actul a intrat in vigoare la data de 07 februarie 2014

În conformitate cu prevederile Art. 94 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
în temeiul Hotarârii Guvernului 185/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aproba Conditiile de organizare a taberelor, excursiilor, expeditiilor si a altor activitati de timp liber în sistemul de învatamânt preuniversitar, prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. – Directia generala educatie si învatare pe tot parcursul vietii, Directia generala management resurse umane si retea scolara nationala, Directia generala învatamânt în limbile minoritatilor, inspectoratele scolare si unitatile de învatamânt duc la îndeplinire prezentul ordin.
Art. 3. – Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul educatiei nationale
Remus Pricopie
Bucuresti, 3 februarie 2014.

A pontos fordítást most hagyjuk, a lényeg az, hogy a tanügyminiszter ezen rendelettel jóváhagyja táborok, kirándulások, expedíciók és egyéb szabadidõs tevékenységek szervezésének a feltételeit. S itt már álljunk is meg, s tegyük fel magunknak a kérdést: joga van a miniszternek a szabadidõs tevékenységekre vonatkozó szabályozást kiadni? Minden épeszû ember azt válaszolja erre – gondolom -, hogy nyilvánvalóan nincs. Ne feledjük azonban azt, hogy Romániában élünk, ezért ne álljunk meg itt, nézzük meg a tanügyi törvény hivatkozott 94. cikkelyét, hátha kiderül, hogy a parlament megbolondult (jó na, ne túlozzak: a román parlament normál menetben, alapjáraton is szokott képtelen jogszabályokat megszavazni), s felruházta a minisztert ezzel a joggal:

Art. 94. – (1) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, elaboreaza si implementeaza politica nationala în domeniul învatamântului preuniversitar. Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului are drept de initiativa si de executie în domeniul politicii financiare si al resurselor umane din sfera educatiei.
(2) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului exercita, în domeniul învatamântului preuniversitar, urmatoarele atributii:
a) elaboreaza, aplica, monitorizeaza si evalueaza politicile educationale nationale;
b) monitorizeaza activitatea de evaluare externa;
c) coordoneaza si controleaza sistemul national de învatamânt;
d) avizeaza structura retelei învatamântului preuniversitar si înainteaza Guvernului, spre aprobare, cifrele de scolarizare, pe baza propunerilor unitatilor de învatamânt, a autoritatilor administratiei publice locale, a operatorilor economici, având în vedere recomandarile studiilor de prognoza, centralizate, avizate si transmise de catre inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti;
e) coordoneaza elaborarea si aproba Curriculumul national si sistemul national de evaluare, asigura si supravegheaza respectarea acestora;
f) elaboreaza, evalueaza, aproba si achizitioneaza, dupa caz, manualele scolare si asigura finantarea conform legii si, în acest sens, este singura autoritate cu competente în domeniu;
g) aproba, conform legii, regulamentele de organizare si de functionare a unitatilor subordonate si a unitatilor conexe;
h) elaboreaza studii de diagnoza si de prognoza în domeniul învatamântului;
i) asigura omologarea mijloacelor de învatamânt;
j) asigura cadrul organizatoric pentru selectionarea si pregatirea adecvata a elevilor cu aptitudini deosebite;
k) asigura scolarizarea specializata si asistenta psihopedagogica adecvata a copiilor si tinerilor cu dizabilitati sau cu cerinte educationale speciale;
l) analizeaza modul în care se asigura protectia sociala în învatamânt si propune Guvernului si autoritatilor administratiei publice locale abilitate masuri corespunzatoare;
m) coordoneaza, monitorizeaza si controleaza perfectionarea si formarea initiala si continua a personalului didactic pentru politicile de interes national;
n) elaboreaza politicile nationale în domeniul resurselor umane;
o) raspunde de evaluarea sistemului national de învatamânt pe baza standardelor nationale;
p) elaboreaza, împreuna cu alte ministere interesate, strategia colaborarii cu alte state si cu organismele internationale specializate în domeniul învatamântului, formarii profesionale si al cercetarii stiintifice;
q) stabileste modalitatile de recunoastere si de echivalare a studiilor, a diplomelor, a certificatelor si a titlurilor stiintifice eliberate în strainatate, pe baza unor norme interne, încaseaza taxe, în lei si în valuta, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de vizarea si de recunoasterea actelor de studii, conform legii;
r) stabileste structura anului scolar;
s) elaboreaza metodologii si regulamente pentru asigurarea cadrului unitar al implementarii politicilor educationale nationale;
t) construieste si asigura functionarea optima a Platformei scolare de e-learning, precum si a Bibliotecii Scolare Virtuale;
u) elaboreaza norme specifice pentru constructiile scolare si pentru dotarea acestora;
v) da publicitatii si prezinta anual Parlamentului raportul privind starea învatamântului preuniversitar în România;
w) coordoneaza colectarea si asigura analiza si interpretarea datelor statistice pentru sistemul national de indicatori privind educatia.
x) coordoneaza concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor în învatamântul preuniversitar de stat;
y) gestioneaza modalitatea de utilizare a formularelor actelor de studii, documentelor scolare prin controlarea periodica a modului de folosire a acestora de catre institutiile si unitatile de învatamânt, avizeaza necesarul de formulare solicitat si comanda pentru tiparirea acestora.
(3) În realizarea atributiilor sale, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului înfiinteaza, organizeaza si finanteaza comisii si consilii nationale. Organizarea si functionarea acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului. De asemenea, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului propune Guvernului înfiintarea de agentii.

A lista igen hosszú és szövevényes, ezért a fordításban ne is reménykedjen senki. Legyen elég az, hogy ha valaki közepes szinten bírja a román nyelvet s végigolvassa az összes pontot a-tól y-ig, az igazat fog nekem adni: ebben szó nincs arról, hogy a miniszternek hatásköre van bármiféle módon beleszólni abba, hogy a tanulók mit, mikor és hogyan tesznek szabadidejükben. A következtetés tehát egyértelmû: a miniszter túllépte a hatáskörét, amikor ezt a rendeletet kiadta.
Jogállamban a következõ lépés az lenne, hogy mikor ezzel szembesítik, akkor bocsánatot kér és azonnal visszavonja. Romániában is meg lehet kísérelni egy ilyet ,s ha nem úgy tesz, akkor bíróságon is lehet kérni a rendelet érvénytelenítését, de a tanárok és tanulók nagy tömege számára egyszerûbb megoldás is kínálkozik: egyszerûen levegõnek nézik és nem tartják be. Ezt már csak azért is bátran megtehetik, mert érezhette a miniszter is, hogy ez az egész dolog sántít, ugyanis szó nincs sehol arról, hogy bármiféle büntetéssel járna a rendelet be nem tartása.
S hogy a dolog még egyértelmûbb és kockázatmentesebb legyen, figyelembe véve a Feltételek elsõ cikkelyét (Art. 1. – Cadrele didactice si/sau unitatile de învatamânt preuniversitar care organizeaza tabere, excursii, expeditii si alte activitati de timp liber au obligatia sa ia toate masurile în vederea asigurarii conditiilor de siguranta ale elevilor pe durata activitatii respective.), amíg a rendeletet a miniszter vissza nem vonja, addig dupla biztosításként be lehet vezetni azt a gyakorlatot, hogy az osztálykirándulásokat nem az osztályfõnök, hanem a szülõi bizottság szervezi, ugyanis a rendelet csak a kirándulásokat szervezõ tanárok és iskolák számára ír elõ kötelezettségeket.
Itt már végleg befejezhetném, de a kisördög nem hagy nyugodni, hadd adjak példát arra, hogy milyen adatokat kell tartalmazzon egy kirándulás iratcsomója. Van benne egy ûrlap, amiben többek közt a következõ kérdések szerepelnek:
– Adott-e ki a Külügyminisztérium figyelmeztetést arra nézve, hogy a cél-országba nem ajánlatos utazni?
– A kirándulás minden résztvevõje rendelkezik-e utiokmányokkal?
Mindkét kérdésre lehet válaszolni igennel vagy nemmel!
Lelki szemeim elõtt szinte látom, hogy valamelyik óvodában osztálykirándulást szerveznek Irakba, becsülettel beikszelik mindkét kérdésnél a nemet (mert a gyermekeknek nincs útlevelük, a minisztérium pedig nem ajánlja az oda utazást), az óvoda igazgatója aláírja és lepecsételi az ûrlapot (mert neki ez a kötelesség), s ugyanígy jár el a tanfelügyelõség is. Azzal beülnek az autóbuszba, s indulnak.
Arról ugyanis egy szó nincs sehol, hogy az igazgató vagy a tanfelügyelõ az adatok ismeretében megtilthatja a kirándulást!

Kategória: Ez Románia, Mindennapjaink a 21. században | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?