Boszorkányper 2015-ben

Tegnapelõtt a marosvásárhelyi táblabíróság elõzetes letartóztatásba helyezte városunk polgármesterét. Errõl az intézkedést kezdeményezõ korrupcióellenes ügyészség honlapján a következõket lehet megtudni:
Procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Tîrgu Mures au considerat ca inculpatul a încalcat cu rea-credinta obligatia suplimentara stabilita de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Curtii de Apel Tîrgu Mures, constând în interdictia de a exercita functia de primar pe o durata de 60 de zile.
Astfel, din mijloacele de proba administrate a rezultat ca inculpatul MEZEI JANOS a continuat sa se comporte, în continuare, în anumite situatii, ca primar al municipiului Gheorgheni, desfasurând activitati pentru determinarea consilierilor locali sa adopte, în sedinta, textul unei scrisori, al carei initiator a fost el însusi.

Magyarul a lényeg: A polgármester bizonyos esetekben polgármesterként viselkedett, azon munkálkodott, hogy rávegye a képviselõket, hogy szavazzanak meg egy általa kezdeményezett levelet.

Jogi eljárásról lévén szó, nézzük mit mond a törvény a polgármester hatáskörérõl:
Art. 63. – (1) Primarul îndeplineste urmatoarele categorii principale de atributii:
a) atributii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în conditiile legii;
b) atributii referitoare la relatia cu consiliul local;
c) atributii referitoare la bugetul local;
d) atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor;
e) alte atributii stabilite prin lege.
(2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul îndeplineste functia de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara si asigura functionarea serviciilor publice locale de profil, atributii privind organizarea si desfasurarea alegerilor, referendumului si a recensamântului. Primarul îndeplineste si alte atributii stabilite prin lege.
(3) În exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. b), primarul:
a) prezinta consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale;
b) prezinta, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte si informari;
c) elaboreaza proiectele de strategii privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale si le supune aprobarii consiliului local.
(4) În exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. c), primarul:
a) exercita functia de ordonator principal de credite;
b) întocmeste proiectul bugetului local si contul de încheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;
c) initiaza, în conditiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi si emiterea de titluri de valoare în numele unitatii administrativ-teritoriale;
d) verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât si a sediului secundar.
(5) În exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. d), primarul:
a) coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;
b) ia masuri pentru prevenirea si, dupa caz, gestionarea situatiilor de urgenta;
c) ia masuri pentru organizarea executarii si executarea în concret a activitatilor din domeniile prevazute la art. 36 alin. (6) lit. a) -d);
d) ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si controlului efectuarii serviciilor publice de interes local prevazute la art. 36 alin. (6) lit. a) -d), precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale;
e) numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si încetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, în conditiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum si pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes local;
f) asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege, le supune aprobarii consiliului local si actioneaza pentru respectarea prevederilor acestora;
g) emite avizele, acordurile si autorizatiile date în competenta sa prin lege si alte acte normative;
h) asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare conformarii cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeana în domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.
(6) Pentru exercitarea corespunzatoare a atributiilor sale, primarul colaboreaza cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, precum si cu consiliul judetean.
(7) Numirea conducatorilor institutiilor si serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor si criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, în conditiile legii. Numirea se face prin dispozitia primarului, având anexat contractul de management.

Románul nem tudóktól elnézést kérek, idõ hiányában nem fordítom, de elhihetik nekem becsületszóra, hogy levél elfogadására való bíztatás nem szerepel a polgármester hatáskörei között. Következésképpen a vádnak semmilyen jogalapja nincs.

De nézzük tovább a közleményt:

Acest document urma sa fie adresat din partea Consiliului Local Gheorgheni actionarului majoritar al SC MONTURIST SRL, cu solicitarea ca acesta din urma sa fie convins sa îl oblige pe denuntator sa-si retraga sesizarea penala formulata împotriva inculpatului.

Vagyis: a polgármester által a testület elé terjesztett levél címzettje a Monturist többségi tulajdonosa volt, célja pedig az, hogy meggyõze azt, hogy kötelezze a feljelentõt a bûnvádi panasz visszavonására.
Tegnap már közzétettem az V. Kerület polgármesteréhez intézett levelemet, ami valóban ezzel a céllal született. Azt a levelet én írtam, én küldtem el, a szándékomról elõzetesen senkit sem tájékoztattam. Tudok róla, hogy a polgári frakció is kezdeményezte egy levél küldését az V. Kerületnek, amiben azt kérik, hogy hívjanak össze közgyûlést, tisztázandó a két önkormányzat között létezõ nézeteltérést. (Nem lényegtelen információ: a levél aláírását azonban az RMDSZ frakció tagjai megtagadták.) Van tehát két levél, amit az ügyészség összemos. Nem tévedésbõl, hisz pontosan tudják, hogy kettõ van, s azt is, hogy az önkormányzati képviselõk által kezdeményezett levélben szó nincs a vád visszavonásáról. Az ügyészség tehát tudatosan torzítja a tényeket.

Ez azonban még nem minden, lehet ezt fokozni:
Dezbaterile sedintei Consiliului Local Gheorgheni din 16.02.2015 au fost înregistrate audio-video si stocate pe un suport magnetic aflat în custodia unui consilier la Primaria mun. Gheorgheni – Compartimentul Administratie Publica Locala. Continutul acestor înregistrari, desi este, în principiu, accesibil publicului, poate fi pus la dispozitia unei persoane interesate numai în anumite conditii, stabilite clar într-un regulament de ordine si functionare, adoptat de Consiliul Local Gheorgheni prin HCL nr. 189/2012. Potrivit acestui regulament, un cetatean obisnuit poate solicita copii ale înregistrarii, prin depunerea unei cereri în acest sens si plata cheltuielilor de efectuare a copiei. În nicio situatie, originalele nu pot fi puse la dispozitia cetatenilor obisnuiti, nici la sediul institutiei si nici în alta parte.
În aceste conditii, la data de 17.02.2015, inculpatul MEZEI JANOS, prevalându-se în continuare de functia sa de primar, desi îi era interzis acest lucru în mod expres, a determinat o persoana din cadrul Primariei Gheorgheni, sa se deplaseze la biroul consilierului respectiv, sa ia înregistrarile respective si sa i le trimita la domiciliul sau, lucru care s-a si întâmplat ulterior.

Magyarul: a februári testületi ülésrõl videófelvétel készült. Ezt az állampolgárok elvileg tanulmányozhatják, de a vonatkozó önkormányzati határozat értelmében csak másolatot kaphatnak róla, ha ezt írásban kérik és kifizetik a másolás költségeit. Ezzel szemben Mezei János rávette a hivatal egyik alkalmazottját, hogy kérje ki a kazettát és küldje haza neki.

Hogy nehogy tévedjünk, támaszkodjunk most is a törvényre.
Az 544/2001-es törvény ezt írja:
Art. 6. – (1) Orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina de la autoritatile si institutiile publice, în conditiile prezentei legi, informatiile de interes public.
(2) Autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate în scris sau verbal.

Nem kell tehát polgármester legyen valaki, hogy a városházáról közérdekû információkat igényelhessen. Ha pedig az ügyészség helyesen idézi a vonatkozó helyi szabályzatot, akkor az ellentmond a törvénynek, ami világosan fogalmaz: szóbeli kérésre is köteles a hivatal információt kiadni, nem várhat el írott kérést. Ha pedig a törvény és a helyi szabályzat egymásnak ellentmond, akkor – természetesen – a törvény élvez elsõbbséget. Arról nem is beszélve, hogy a közérdekû információkhoz való hozzáférés egy jog, attól nem foszthatja meg még a Marosvásárhelyi Táblabíróság sem Mezei Jánost. Megsértett tehát valaki valamilyen törvényt? Nem! Megsértette Mezei János a bíróság által kiszabott korlátozó intézkedéseket? Nem!

S akkor most tessék kapaszkodni:
În continuare, procurorii anticoruptie au extins actiunea penala fatã de inculpatul Mezei Janos cu privire la sãvârsirea infractiunii de instigare la delapidare.

Magyarul: A fentiekre való tekintettel az ügyészek megvádolták Mezei Jánost sikkasztásra való felbujtással is! Sikkasztásra való felbujtással!!!
Akinek itt nem áll meg az esze, az sürgõsen vizsgáltassa meg magát orvossal! Ugye tudják, mi a sikkasztás? Amikor valaki a közösbõl törvénytelen módon eltulajdonít valamit. Mit neveznek sikkasztásnak a vásárhelyi ügyészek? Azt, hogy egy közérdekû információkat tartalmazó kazettát valaki elvitt a polgármester lakásása, õ megnézte azt, majd visszaküldte. Az ügyész urak bátran menjenek be a városházára, számolják meg a kazettákat, s vegyék jegyzõkönyvbe, hogy nem hiányzik egy sem.
Ha pedig a közérdeket tartjuk szem elõtt, a legjobb az lenne, ha a visszaúton eltévednének és soha többet nem jutnának vissza az irodájukba. Az ilyeneknek ugyanis egy másik állami intézményben van a helyük, abban, aminek az ablakain rácsok vannak. Nem õk lennének az elsõk, akik szégyent hoznak az ügyészség fejére s oda kerülnek.

S hogy el ne feledjem: ténykedésük nem lett volna sikeres, ha nem lennének a Táblabíróságon olyan bírók, akik cinkosaik voltak ebben a – túlzás nélkül mondható – gazemberségben. Ha valaki elfeledte volna: ez az a bíróság, ahonnan a Heineken áthelyeztette a perét, azzal az indoklással, hogy félõ hogy magyar befolyás alatt áll, ezért nem fog pártatlanul ítélkezni. Látva azt a tömény magyar-gyûlöletet ami Mezei János ügyében megnyilvánul, gondolom a Heineken már nagyon bánja az áthelyeztetést.

Kategória: Államérdek, Autonómiák, Ez Románia, Politika, Székelyföl éjjel-nappal | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?