Tiszteletlen ház

Amint még múlt hónap végén jeleztem, nem csak bûnvádi panaszt tettem a személyemet, illetve a Székely Nemzeti Tanácsot lejáratni szándékozó névtelen levelek ügyében, hanem intéztem egy petíciót a parlament azon szakbizottságához is, aminek feladata a titkosszolgálatok felügyelete, ugyanis fennáll annak a lehetõsége, hogy az ügyben a Román Hírszerzõ Szolgálat is érintett. A petícióban azt kértem, hogy vizsgálják ki az általam jelzett jogsértéseket és az eredmény függvényében tegyék meg a szükséges törvényes lépéseket. A petícióra válasz is érkezett, ez:

valasz-kepviselohaz-sri

Röviden magyarul:
Tájékoztatnak arról, hogy az általam jelzetteket, hatáskörüknek megfelelõen elemezték.
Biztosítanak arról, hogy a bizottság szabályzatával összhangban, annak tagjai folyamatosan azon vannak, hogy a Román Hírszerzõ Szolgálat tartsa be a rá vonatkozó törvényt.
Tájékoztatnak, hogy ezen törvény értelmében a Szolgálat azon adatok gyûjtésével, ellenõrzésével és értékesítésével foglalkozik, amelyek szükségesek az ország nemzetbiztonságára vonatkozó fenyegetések megismeréséhez, megelõzéséhez és visszaveréséhez.
Köszönik az irántuk tanúsított bizalmat és biztosítanak, hogy bármilyen nekik jelzett jogsértést kivizsgálnak és tisztáznak.
Még rövidebben: nesze semmi, fogd meg jól.
Mit nekik a nemzetbiztonsági törvény, illetve a petíciókra vonatkozó kormányrendelet elõírásai!? Ha kedvük szottyan, akkor válaszolnak, de szigorúan csak pár semmitmondó általánosságot. Balga az, aki érdemi kivizsgálást, választ, avagy cselekedetet vár el tõlük.
De tényleg balga? Az igen, aki itt széttárja a karját és megáll. Én nyílván nem leszek az, további lépéseket fogok tenni azért, hogy bebizonyítsam: balgák õk, ha azt gondolják, hogy ezzel megúszták. Elsõ körben kapnak egy levelet, amiben figyelmeztetem õket a törvények elõírásaira és felszólítom õket, hogy tartsák be ezeket.

Frissítés: VII.2.
Idõközben elment a levél a parlamenti bizottságnak, illetve tájékoztatásképpen még további bizottságoknak (petíciós, emberjogi, stb.) valamint a két ház elnökének.
Ebben felszólítottam õket, hogy az érvényes törvényi elõírásoknak megfelelõen:
– alaposan vizsgálják ki az általam jelzett dolgokat;
– a vizsgálat eredményei függvényében tegyék meg a szükséges lépéseket, s ezeket – a bizottság mûködési szabályzatának megfelelõen – foglalják egy határozatba;
– minderrõl tájékoztassanak engem is, a törvényes határidõn belül.
Jeleztem nekik azt is, hogy amennyiben ennek a felszólításnak nem tesznek eleget, a közigazgatási bírósághoz fogok fordulni azzal a kéréssel, hogy a bíróság kötelezze õket a törvények betartására.

Frissítés: VII.9.
Hogy legyen nyilvánvaló az, hogy milyen mértékben vette semmibe a bizottság a saját szabályzatát, álljon itt abból a feladataira vonatkozó releváns rész:
Art. 5. – Comisia prevazutã la art. 1 exercitã controlul concret si permanent asupra activitãtii Serviciului Român de Informatii si are urmãtoarele atributii:
a) verificã dacã, în exercitarea atributiilor ce revin Serviciului Român de Informatii în domeniul sigurantei nationale, sunt respectate prevederile Constitutiei si ale celorlalte acte normative;
b) examineazã cazurile în care s-au semnalat încãlcari ale prevederilor constitutionale si ale altor dispozitii legale în activitatea Serviciului Român de Informatii si se pronuntã asupra mãsurilor ce se impun pentru restabilirea legalitãtii;
c) analizeaza si cerceteazã, la cererea oricãreia dintre comisiile permanente pentru aparare, ordine publica si sigurantã nationalã ale celor doua Camere, sesizãrile cetãtenilor care se considera lezati în drepturile si libertãtile lor, prin mijloacele de obtinere a informatiilor privind siguranta nationalã; examineazã si solutioneazã celelalte plângeri si sesizãri ce-i sunt adresate în legãtura cu încãlcarea legii de cãtre Serviciul Român de Informatii;

Magyarul:
a. Ellenõrzi, hogy a Szolgálat betartja-e az alkotmányt és a törvényeket.
b. Kivizsgálja azokat az eseteket, amikor valaki jelzi, hogy a Szolgálat megsértette az alkotmány vagy a törvényeket és megjelöli a törvényesség helyreállításához szükséges tennivalókat.
c. Elemzi és kivizsgálja azokat az eseteket, amikor a parlament egyes szakbizottságai, illetve a jogaik megsértését vélelmezõ állampolgárok törvénysértést jeleznek neki; kivizsgálja és megoldja a hozzá intézett petíciókat, melyek a Szolgálat által elkövetett jogsértésekrõl szólnak.
Hogyha ehhez még hozzávesszük a petíciókra vonatkozó kormányrendelet elõírásait, még egyértelmûbb lesz az az impertinencia, amivel a bizottság válaszát megfogalmazták, ugyanis még ha netán ki is vizsgálták a panaszomat, a kivizsgálás eredményérõl hallgatnak, holott kötelességük lett volna nem csak a szükséges intézkedések meghozatala (mindkét jogszabály ezt írja elõ), hanem az is, hogy azokról engem tájékoztassanak.
Nem lényegtelen az sem, hogy a bizottság titkára Hargita megyei, történetesen pont Gyergyószék szenátora. Miután megkaptam a fenti semmitmondó választ, levélben fordultam hozzá és arra kértem, hogy kövesse figyelemmel, hogy a bizottság tartsa be a törvényeket meg a saját szabályzatát. A levél egy hete ment el, válasz rá semmilyen formában nem érkezett. Azt látni a sajtóból, hogy a szenátor úr nagy erõkkel kampányol, újabb mandátumra készül, de mi értelme lenne annak, ha most sem végzi azt a munkát, amivel legutóbb három évvel ezelõtt bízták meg a választók?

Frissítés: VII.10.
Néha hasznos tud lenni, ha az ember alszik egyet a témára. Reggel friss gondolatai támadnak. Így jártam én is most: eszembe jutott, hogy az internet néha hasznos is tud lenni. Felkerestem tehát a Szenátus honlapját, hátha ott találok további információkat a bizottság ülésérõl. Találtam. Igen lényegeset: nem is volt! Ha valaki nem értené: a Szenátus honlapján lehet követni a testület mûködését, közzéteszik többek közt az egyes szakbizottságok üléseinek az idõpontját, napirendjét, stb. S a honlap tanúsága szerint mióta én a petíciómat elküldtem a bizottságnak, azóta annak egyetlen ülése sem volt. Ekkor már elõ kellett vegyem újra a bizottság válaszát, amit annak elnöke ír alá, s az áll benne (így, többes számban), hogy nagy alapossággal elemeztük a jelzetteket, a kompetenciánknak megfelelõen. Már csak az a kérdés, hogy ez a többes szám kiket takar, mert ezek szerint a bizottságot nem. A szenátor úr csak meg kell szólaljon…

Kategória: Ez Románia, Politika, Székelyföl éjjel-nappal | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?