A hírszerzõ szolgálat államtitkolózik

Tegnap megérkezett a válasz a Román Hírszerzõ Szolgálathoz intézett petíciómra is:

valasz-sri

Mikor elolvastam, elsõre bosszankodtam azon, hogy õk is megpróbáltak kifizetni egy semmitmondó válasszal, de aztán elolvastam még egyszer, alaposabban, s immár másképp látom a helyzetet. Ha ugyanis komolyan vesszük – s miért ne vennénk – azt, hogy alaposan kivizsgálták az általam jelzetteket, majd ahelyett hogy tájékoztatnának a kivizsgálás eredményeirõl, azt fejtegetik hosszan, hogy õk államtitoknak minõsülõ adatokkal dolgoznak, amelyek nem minõsülnek közérdekû információnak és nem szolgáltathatóak ki, akkor az egyetlen logikus következtetés, az hogy a kivizsgálás eredménye államtitok, amit nem közölhetnek velem. Ha ugyanis azt találták volna, hogy az általam jelzett eseményekhez semmi köze nincs a hírszerzõ szolgálatnak, akkor egy sokkal rövidebb és kevésbé körülményes levélben, minden gond nélkül megírhatták volna hogy kivizsgálták, de nem találtak még a leghalványabb arra utaló nyomokat sem, hogy az intézményüknek ehhez bármi köze lenne.
Ily módon ha nem is direkt, de logikusan kikövetkeztethetõ módon a levél üzenete az, hogy nem képzelõdtem, vagy maga a Román Hírszerzõ Szolgálat, vagy valamilyen más titkosszolgálat érintett a névtelen levelek ügyében. Ha pedig ez így van, már csak az a kérdés, hogy személyesen ki(k) az(ok), aki(k) a törvénytelenségeket elkövetté(k). Ha pedig ez(ek) netán az RHSZ alkalmazottai, akkor joggal várható el, hogy az intézmény vezetõje átadja õket az igazságszolgáltatásnak, mert ezt kívánja meg az intézmény becsülete. Én pedig – természetesen – nem várom el tõlük, hogy államtitkokat közöljenek velem, de azt igen, hogy ha büntetõ panaszt tesznek valaki ellen, azt közöljék velem is, mert sértettként részes akarok lenni abban a perben. Ezt tartalmazza a válaszom, amit románul tudók kedvéért bemásolok ide.

Cãtre

Serviciul Român de Informatii
în atentia domnului director

Stimate domnule director!

În data de 22 mai v-am adresat o petitie, în care v-am semnalat o serie de actiuni care contravin legii, iar legat de acelea am formulat urmãtoarele solicitãri:

Având în vedere afirmatiile fãcute vara trecutã de directorul de atunci al SRI cu privire la implicarea SRI în cotracararea aspiratiilor de autonomie teritorialã (a cãror înregistrare se poate gãsi aici: http://adevarul.ro/news/eveniment/adevarul-live-ora-1100-george-maior-vorbeste-despre-conflictul-ucraina-amenintarile-adresa-romaniei-1_53d5fcb60d133766a8cd083d/index.html – a se vedea ultimele minute), este posibil, ca SRI ca si institutie, respectiv actuali sau fosti angajati ai SRI sã fie implicati în aceste activitãti. Vã rog deci sã cercetati acest aspect, iar în caz cã veti constata cã institutia ca atare sau vreun actual sau fost angajat al ei este sau a fost implicat în evenimentele semnalate mai sus, atunci sã luati mãsurile legale care se impun.
Iar în cazul în care veti constata, cã vreun alt serviciu secret a fost sau este implicat în aceste evenimente, vã rog cu respect sã luati mãsurile impuse Dvs. de lege pentru a mã apãra de astfel de actiuni.

Azi am primit de la institutia Dvs. un rãspuns, din care rezultã cã aspectele prezentate de mine au fost temeinic analizate, însã datoritã prevederilor Art. 31, aliniat 3. din Constitutie, nu aveti posibilitatea sã-mi comunicati rezultatele acelor analize. Dat fiind faptul, cã dacã ati fi constatat cã SRI nu este implicat în nici un fel în activitãtile semnalate, atunci puteati sã-mi comunicati acest lucru fãrã nici o retinere, deduc cã într-un fel sau altul, SRI este implicat în acele actiuni. Tin sã accentuez deci, pentru a evita orice dubii, cã nu am solicitat si nu solicit informatii care constituie secret de stat! Cea ce conteazã din punctul meu de vedere este ca în eventualitatea cã ati constatat cã vreun angajat SRI a încãlcat legea, acela sã fie deferit justitie, pentru cã asta este nu numai interesul meu, ci si al institutiei pe care o conduceti. Iar în cazul în care veti lua o astfel de decizie, vã rog cu respect sã-mi comunicati si mie – fãrã sã divulgati vreun secret de stat – numele persoanei respective si un numãr de dosar, pentru cã doresc sã mã constitui parte în acel proces, fiind persoanã vãtãmatã.

Gheorgheni, la 2 iulie 2015
Árus Zsolt István


Frissítés: VII.9.

Azóta is töröm a fejem azon, hogy mi vitte rá a választ megfogalmazót, hogy ne azt írja, hogy kivizsgáltuk a panaszát, s megállapítottuk, hogy az ügyben a Szolgálat, illetve annak egyetlen munkatársa sem érintett. Ez tiszta beszéd lett volna, megfelelne a törvényes elõírásoknak (ki kell vizsgálni, ha szükséges intézkedni kell, s errõl tájékoztatni a panaszost), s továbbra egy szavam se lehetett volna, még akkor sem, ha – jó okkal – kételkednék abban, hogy ez így igaz. S akárhogy töröm a fejem, csak arra jutok hogy azért nem írták ezt, mert nem ez a helyzet. Magyarán: maga a szolgálat, illetve annak valamely jelenlegi vagy volt munkatársa érintett az ügyben. Sõt, a helyzet az kell legyen, hogy ennek az érintettségnek a nyomait nem lehet minden további nélkül eltüntetni. Erre egy lehetséges magyarázat az, hogy ugyanazon a számítógépen amin a levelek készültek, az évek során a Hivatal számos hivatalos dokumentuma is készült, s ma már senki nem tudja, hogy azok milyen helyekre jutottak el, tehát fennáll a veszélye annak, hogy akár véletlenül is kiderül az igazság. Ha pedig az ügyészség – ahonnan eddig semmiféle visszajelzést nem kaptam – nem azon ügyködik hogy eltussolja az ügyet, akkor az elsõ dolga pont az kell legyen, hogy megvizsgálja az összes számítógépet amit a Szolgálat, illetve annak alkalmazottai használnak itt Szentmiklóson, ha pedig nem találják meg a keresett gépet, akkor tágítva a kört Hargita megyében, s így tovább. De még bár ki se kell menjenek az irodából, elég ha átiratban megkérdezik a Szolgálattól, hogy folyt vagy folytatott vagy folytat-e a személyemmel kapcsolatban bármiféle tevékenységet. Ez után a válasz után meglepõ volna, ha egy ilyen kérdésre nemleges választ kapnának. Ugyanis még ha teljesen törvényes módon és eszközökkel zajlott vagy zajlik is az, annak egyenes következménye hogy számos hivatalos iratban ott szerepel a nevem. Azokat pedig nem lehet mind ripsz-ropsz megsemmisíteni, már csak azért sem, mert nem azért dolgoznak, hogy a munkájuk eredményét sutba dobják. Tudva azt, hogy mennyire túlterhelt az ügyészség, azzal tudom segíteni a munkájukat, hogy tájékoztatom õket errõl a levélrõl, illetve elmondom nekik az azzal kapcsolatos gondolataimat. Erre még ma sort fogok keríteni.
S közben ne feledkezzünk meg a parlamenti bizottságról sem, az is megteheti azt, hogy kicsit beleturkál a Szolgálat elektronikus irattárába (mert bizonyára van olyan), különös tekintettel a Hargita megyébõl származó iratokra. Nem lepne meg nagyon, ha gyorsan kiderülne, hogy honnan is származnak a lejárató levelek.


Frissités-2: VII.9.

Itt van az ügyészségnek címzett levél:
Cãtre

Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaþie si Justitie

Subsemnatul Árus Zsolt István, cu domiciliul în municipiul Gheorgheni, str. Gábor Áron, nr. 26, în calitate de persoanã vãtãmatã, v-am adresat în data de 22 mai o plângere penalã. Legat de acel caz doresc sã vã mai aduc la cunostintã urmãtoarele:
În aceasi datã am adresat o petitie cãtre Serviciul Român de Informatii, în care le-am solicitat sã verifice dacã institutia este implicatã în vreun fel în activitãtile semnalate si în plângere, iar în caz afirmativ sã ia mãsurile legale care se impun. La acea petitie am primit rãspunsul anexat acum câteva zile. În mod logic, dacã SRI nu ar fi implicat în nici un fel în acele activitãti, atunci ar fi trimis un rãspuns de genul am verificat cele semnalate si am constatat cã nu suntem implicati, pentru cã aceasta nu ar constitui secret de stat. Rezultã de aici, cã într-un fel sau altul, SRI ca institutie, sau actuali sau fosti angajati ai SRI sunt implicati în activitãtile ilegale reclamate de mine. În consecintã – prin aceastã deducere logicã – cea ce am formulat în plângere numai ca o posibilitate (implicarea SRI) devine un fapt aproape sigur. Dumneavoastrã însã aveti la îndemânã toate posibilitãtile sã transati în mod concret aceastã problemã, prin verificarea documentelor electronice elaborate pe calculatoarele SRI aflate în functiune în zona orasului Gheorgheni (fãrã sã fie nevoie sã accesati secrete de stat, verificând numai autorul documentelor, stocat de cãtre calculator în fiecare fisier, asa cum am prezentat acest lucru în plângere), respectiv a documentelor interne de serviciu, care contin numai dispozitii, deconturi, etc. legate de activitatea ofiterilor SRI (pentru a verifica dacã apare numele meu în acele documente).
Consider, cã clarificarea acestei probleme este nu numai interesul meu, dar si un interes public general, de vreme ce atât Constitutia, cât si legile incidente acordã o atentie deosebitã drepturilor fundamentale ale cetãtenilor, stipulând totodatã, cã activitãtile serviciilor secrete trebuie sã aibã în vedere si trebuie sã se desfãsoare cu respectarea strictã a acestor drepturi.

Gheorgheni, la 9 iulie 2015
Árus Zsolt István

Kategória: Államérdek, Ez Románia | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?