Szakmaiság

Biztos lesznek még akik emlékeznek arra, hogy 2013 végén a kormány suttyomban szállót ajándékozott az ortodox egyháznak Kovásznán. Ama sürgõsségi kormányrendeletet több kovásznai polgár bíróságon támadta meg, s többek közt azt kérték, hogy a bíróság állapítsa meg, hogy a rendelet alkotmányellenes. Az ügy annak rendje és módja szerint eljutott az Alkotmánybíróságra is, ahol elutasító határozat született. Eme jeles dokumentum bárki számára hozzáférhetõ a testület honlapján, így ma én is rászántam kis idõt, hogy olvassam át. Az egész szöveg elég hosszú, csak egy bekezdést emelek most ki belõle. Nyilván nem akarok senkit megoldhatatlan feladat elé állítani, ezért bátran olvassa tovább mindenki:
23. Prin urmare, rezultã cã obiectul actiunii formulate în cauzã l-a constituit chiar constatarea neconstitutionalitãtii unei ordonante de urgentã a Guvernului. Or, prin mai multe decizii, Curtea Constitutionalã a respins, ca inadmisibile, exceptiile de neconstitutionalitate ridicate în cauze având ca obiect solutionarea unei actiuni în contencios administrativ prin care s a solicitat constatarea neconstitutionalitãtii unor ordonante sau dispozitii din acestea, în baza art.9 din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004. Cu acele prilejuri, Curtea a retinut cã sesizarea sa este nelegalã, fiind contrarã dispozitiilor art.146 lit.d) din Constitutie si ale art.29 alin.(1) si (6) din Legea nr.47/1992.

Ebbõl is figyeljünk csak az utolsó mondatra, amiben az áll, hogy az Alkotmánybíróság megkeresése nem volt jogszerû, mert ellentmond az alkotmány 146. cikk d) pontjának, illetve a 47/1992-es törvény 29. cikk (1) és (6) bekezdésének.

Nézzük csak a hivatkozott cikkelyeket.
Az alkotmány 146. cikk d) pontja:
d) hotãrãste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate privind legile si ordonantele, ridicate în fata instantelor judecãtoresti sau de arbitraj comercial; exceptia de neconstitutionalitate poate fi ridicatã si direct de Avocatul Poporului;
Ez tiszta dolog, azt mondja, hogy az alkotmánybíróság egyik feladata az, hogy döntsön a törvények és kormányrendeletek alkotmányossága ügyébe. Ha tehát valaki úgy értékeli, hogy egy törvény vagy kormányrendelet valamely elõírása ellenkezik az alkotmánnyal, akkor felvetheti a bíróságon ezt a kérdést, s az ügy az alkotmánybíróságra kerül. A kovásznai polgárok is ezt tették, eme elõírást tehát – joggal gondolhatják – nem sértették meg.

A 47/1992-es törvény 29. cikkelye:
Art. 29. – (1) Curtea Constitutionalã decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecãtoresti sau de arbitraj comercial privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantã în vigoare, care are legãtura cu solutionarea cauzei în orice fazã a litigiului si oricare ar fi obiectul acestuia.
(2) Exceptia poate fi ridicatã la cererea uneia dintre pãrti sau, din oficiu, de cãtre instanta de judecatã ori de arbitraj comercial. De asemenea, exceptia poate fi ridicatã de procuror în fata instantei de judecatã, în cauzele la care participã.
(3) Nu pot face obiectul exceptiei prevederile constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioarã a Curtii Constitutionale.
(4) Sesizarea Curtii Constitutionale se dispune de cãtre instantã în fata cãreia s-a ridicat exceptia de neconstitutionalitate, printr-o încheiere care va cuprinde punctele de vedere ale pãrtilor, opinia instantei asupra exceptiei, si va fi însotitã de dovezile depuse de pãrti. Dacã exceptia a fost ridicatã din oficiu, încheierea trebuie motivatã, cuprinzând si sustinerile pãrtilor, precum si dovezile necesare. Odatã cu încheierea de sesizare, instanta de judecatã va trimite Curtii Constitutionale si numele partilor din proces cuprinzând datele necesare pentru îndeplinirea procedurii de citare a acestora.
(5) Daca exceptia este inadmisibilã, fiind contrarã prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanta respinge printr-o încheiere motivatã cererea de sesizare a Curtii Constitutionale. Încheierea poate fi atacatã numai cu recurs la instanta imediat superioarã, în termen de 48 de ore de la pronuntare. Recursul se judecã în termen de 3 zile.

Ez már ismét egy hosszú és nem akárki által érthetõ cikkely, szerencse, hogy még bár el sem kell olvasni, elég ha megszámoljuk, hogy hány bekezdése van, s megállapítjuk, hogy 5, (1)-tõl (5)-ig. S mit olvastunk fennebb az alkotmánybíróság határozatában? Hát azt, hogy a megkeresés nem volt jogszerû, mert ellentmond a 47/1992-es törvény 29. cikk (1) és (6) bekezdésének.
Szegény panaszosok gondolom máig is azon törik a fejüket, hogy mi lehet abban a titokzatos (6) bekezdésben, amit hebehurgya módon nem tartottak be.

Kategória: Ez Románia, igazságszolgáltatás Romániában, megáll az ész! | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?