Nem, nem és nem!

Több mint egy éve tettem panaszt a Jogi Felügyeletnél a Korrupcióellenes Ügyészség vezetõje ellen, mert a hozzá intézett petíciót egyszerûen figyelmen kívül hagyta, majd miután újraküldtem, továbbküldte megoldásra a bepanaszolt alegységnek, az pedig nyilván nem talált hibát a saját munkájában. Éppen ezért arra kértem a Jogi Felügyeletet, hogy állapítsa meg, hogy a fõügyész fegyelmi vétséget követett el és kezdeményezze a megbüntetésé. Ez volt a kérés lényege, románul tudók kedvéért itt van a konkrét panasz:

Cãtre
Inspectia Judiciarã de pe lângã Plenul Consiliului Superior al Magistraturii

Subsemnatul Árus Zsolt István…, formulez prezenta

Petitie

împotriva modului în care Procurorul Sef al Directiei Nationale Anticoruptie a tratat petitia mea adresatã institutiei pe care o conduce, în data de 9 martie anul curent.

Faptele:

De vreme ce anexat vã trimit în copie toate documentele la care fac referire, descriu numai succint cele întâmplate între 2 martie si data prezentei:

În data de 2 martie am fost audiat la Tg-Mureº ca martor într-un dosar de coruptie deschisã pe numele primarului municipiului Gheorgheni. Împrejurãrile acelei întâmplãri au ridicat în mine mai multe semne de întrebare.

Drept consecintã în data de 9 martie anul curent am adresat o petitie Procurorul Sef al Directiei Nationale Anticoruptie, în care am solicitat douã lucruri:
1. Sã verifice dacã actiunile procurorilor de la Serviciul Teritorial Tg-Mures în cazul dosarului deschis împotriva lui Mezei János, primarul municipiului Gheorgheni au fost în totalitate în conformitate cu legile tãrii, respectiv regulamentele DNA.
2. Sã se pronunte asupra legalitãtii modului în care am fost citat ca martor în acel dosar.

Dat fiind faptul cã nu am primit nici un rãspuns în termenul legal de 30 zile, în data de 17 aprilie am revenit cu o nouã adresã, în care am solicitat respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 27/2002, respectiv am precizat, cã în caz contrar mã voi adresa instantei de contencios administrativ.

În data de 27 aprilie am primit o scurtã adresã, prin care am fost înstiintat, cã petitia mea din data de 24 aprilie a fost înregistratã si transmisã spre solutionare la DNA, Serviciul Teritorial Târgu Mures, urmând sã primesc rãspuns de la institutia mentionatã.

În data de 28 aprilie am rãspuns la acea adresã, expunându-mi pe larg punctul de vedere cu privire la continutul ei.

În data de 19 mai am primit un rãspuns la adresa mea din data de 28 aprilie, prin care – fãrã sã se mentioneze ceva concret legat de cele expuse de mine în adresa la care se rãspunde – se sustine, cã s-a procedat corect, conform cu normele aplicabile, iar în încheiere mi-se aduce la cunostintã cã din partea lor cazul se considerã încheiatã, nu are nici un rost sã mai insist, pentru cã nu-mi vor rãspunde.

Legat de aceste evenimente ridic urmãtoarele probleme:

1. Orice institutie este obligatã sã respecte actele normative în vigoare (printre care si OG 27/2002), dar institutiile care fac parte din sistemul judiciar ar trebui sã fie exemple pentru restul institutiilor. Sau invers: o încãlcare a legii este si mai reprobabilã în cazul unei institutii ca DNA. Faptul cã pur si simplu s-a ignorat petitia mea (trimisã prin scrisoare recomandatã) din 9 martie este o abatere gravã, care nu se poate trece cu vederea.

2. În petitia din 9 martie am formulat solicitãri a cãror solutionare este în mod clar de competenta conducãtorilor din structura centralã a institutie. În cazul primei solicitãri este evident chiar si pentru un neavizat în chestiuni de drept, cã nimeni (nici o persoanã, dar nici un serviciu teritorial, ca în cazul de fatã) nu poate fi însãrcinat sã-si verifice propria activitate. Iar în cazul celei de al doilea, am ridicat o întrebare legatã de procedura citatiei aplicatã la DNA, care iarãsi este de competenta conducerii centrale.

3. Modalitatea în care s-a actionat în acest caz (rãspunsuri cât-de-cât operative dar numai formale la adresele mele din 17 ºi 24 aprilie, care evitã sã rãspundã la probleme de fond ridicate de mine în toate cele trei adrese) denotã dispret atât fatã de OG 27/2002, cât si fatã de mine, care am fãcut uz de un drept asigurat de cãtre Ordonantã.

4. În adresa primitã în data de 19 mai se face referire la norme aplicabile în cauzã, fãrã sã se specifice exact despre ce norme se vorbeste. În acest caz existã trei posibilitãti:
– Nici nu existã astfel de norme, se încearcã inducerea mea în eroare.
– Existã astfel de norme, care sunt în concordantã cu prevederile OG 27/2002, însã în acest caz nu s-au respectat acele norme.
– Existã astfel de norme interne care s-au si respectat, dar acelea nu sunt în concordantã cu prevederile Art. 4 din OG 27/2002, care precizeazã clar si fãrã echivoc: “Conducãtorii autoritãtilor si institutiilor publice prevãzute la art. 2 sunt direct rãspunzãtori de buna organizare si desfãºurare a activitãtii de primire, evidentiere si rezolvare a petitiilor ce le sunt adresate, precum si de legalitatea solutiilor si comunicarea acestora în termenul legal.”
De vreme ce eu am adresat o petitie Directiei Nationale Anticoruptie, conducãtorul acesteia, adicã procurorul ºef Laura Codruta Kövesi este direct si personal rãspunzãtor de “a dispune mãsuri de cercetare si analizã detaliatã a tuturor aspectelor sesizate” de mine (Art. 5), de respectarea termenului legal de 30 zile, si de comunicarea cãtre mine a celor constatate si a mãsurilor luate. Nici Serviciul Teritorial Târgu Mures si nimeni altcineva nu poate fi substituit si nu se poate substitui conducãtorului institutiei. Drept urmare nici unul din rãspunsurile primite în data de 24 aprilie ºi 19 mai nu respectã prevederile OG 27/2002.

Dat fiind faptul, cã existã indicii rezonabile cã în cazul primarului Mezei János DNA se comportã ca un fel de politie politicã (semnalatã deja cãtre mai multe institutii internationale), este si mai imperios necesar sã se facã luminã atât în acel caz, cât si în cazul petitiei mele care se referã la acela. Vã rog deci cu respect sã acordati atentia cuvenitã acestei petitii, sã cercetati în detalii cele semnalate în ea si sã-mi comunicati în termen legal cele constatate si solutiile adoptate.

Gheorgheni, la 20 05 2015
Cu respect,
Árus Zsolt István

Õk ezt nagyon alaposan kivizsgálták, majd megállapították, hogy nem történt semmi, minden a legnagyobb rendben van, a panaszomat idõben vizsgálták ki, az illetékes alegység küldte a választ, szóval semmi de semmi gond:

jogi-felugyelet-valasz-1

Tekintettel arra, hogy ha netán igazat is ad nekem a Jogi Felügyelet, azzal csak azt érhettem volna el, hogy megbüntetik a fõügyészt, de a petícióban jelzett problémák továbbra is megoldatlanok maradnak, ezért a bírósághoz is fordultam, s azt kértem, hogy az kötelezze õt a petíció korrekt, törvényes megoldására. S ugyan a dolog teljesen egyértelmû (hogy csak egy példát említsek, a petíciót 30 napon belül köteles lett volna megoldani, de a tessék-lássék megoldásig is annak többszöröse telt el), a bíróság a keresetet elutasította.
Ez után az államelnökhöz fordultam (az egyszerûség kedvéért, meg élve a kor lehetõségeivel emilben), mert õ az alkotmányos rend letéteményese, aki beavatkozhat, ha azt tapaszalja hogy a hatóságok törvénysértõ módon mûködnek, s azt kértem tõle, hogy lépjen közbe és vegye rá az ügyészséget, hogy hagyjon fel a telefonszámok törvénytelen megszerzésével, illetve a telefonon idézéssel. Õ ezt azzal hárította, hogy nem illetékes az ügyészség dolgaiba beavatkozzon, ezért továbbította a petíciómat … a Jogi Felügyelethez. Õk pedig hosszas elemzés után azzal utasították el az érdemi kivizsgálást, hogy a petíció nincs aláírva!
Sebaj mondom, elküldöm még egyszer, immár nekik címezve és aláírva:

sesizare-insp-jud

Ebben elkövettem azt a hibát, hogy ugyan tudtam, hogy általános szokás a telefonos idézgetés, beleírtam a panaszba annak az embernek a nevét, aki engem így idézett be. Így sikerült újabb kibúvót kínálni a Jogi Felügyeletnek, ahonnan közel két hónap intenzív kutatás után azt a választ kaptam, hogy az illetõ rendõr és nem ügyész, márpedig a Jogi Felügyelet csak a bírók és ügyészek tevékenységét illetékes vizsgálni.
Jó, mondom magamban, akkor elküldöm a panaszt harmadszor is, ezúttal a Korrupcióellenes Ügyészség marosvásárhelyi kirendeltségének az ügyészeit jelölve meg elkövetõnek:

Cãtre
Inspectia Judiciarã
de pe lângã Plenul Consiliului Superior al Magistraturii

Subsemnatul Árus Zsolt István, …, în baza Art. 45, alin (2) din Legea 317/2004 formulez prezenta

SESIZARE

privind modul în care procurorii de la DNA, Serviciul Teritorial Tg-Mures îsi desfãsoarã activitatea, mai exact privind modul în care citeazã martori.
Sesizarea mea se referã în concret la procurorul (al cãrui identitate nu o cunosc) care este seful direct al comisarului sef Postolache, ofiter de politie judiciarã la acea unitate, respectiv la procurorul sef serviciu Tiberiu Nicolae Onea.

În concret este vorba de faptul, cã Codul de Procedurã Penalã prevede cã citarea se face în scris, iar la DNA, Serviciul Teritorial Tg-Mures se practicã citarea prin telefon, cea ce pe lângã faptul cã este nelegal, mai ridicã si suspiciuni privind modul în care se obtin numerele de telefon al celor citati.

Am mai reclamat aceste lucruri în primã instantã la procurorul sef DNA, care însã a transmis petiþia mea cãtre DNA, Serviciul Teritorial Tg-Mures, ca aceasta sã se auto-verifice, cea ce a dus la rãspunsul scontat: nu au fost identificate nereguli. Asta cu toate cã eu am specificat clar care sunt acele nereguli si am solicitat explicatii, respectiv sã se renunte la aceste practici nelegale.

Dupã acea am sezizat inspectia judiciarã cu privire la persoana despre care stiam în mod sigur cã practicã aceastã nelegalitate (anexez sezizarea), dar acea sezizare a fost clasatã pe motiv cã dânsul nu este nici judecãtor nici procuror, deci Inspectia Judiciarã nu are competentã sã-l verifice (anexez si rezolutia de clasare).

Sunt convins cã legea e lege inclusiv pentru DNA, respectiv cã aceasta poate activa fãrã sã recurgã la practici nelegale.

Luând în considerare cã însusi pe situl DNA este specificat cã “Ofiterii de politie judiciarã ai D.N.A. îsi desfãsoarã activitatea sub directa conducere, supraveghere si control al procurorului, dispozitiile acestuia fiind obligatorii”, este clar, cã seful direct al comisarului sef Postolache trebuie sã cunoascã faptul cã aceasta încalcã legea, si în consecintã ar trebui sã intervinã si sã stopeze aceste practici nelegale. De vreme ce nu procedeazã asa, devine pãrtas la încãlcarea legii, cea ce este în mod clar cel putin abatere disciplinarã.

În cea ce îl priveste pe procurorul sef serviciu Tiberiu Nicolae Onea, dânsul cunoaste cel putin din petitia mea faptul cã în subunitatea pe care o conduce se încalcã legea, si în loc sã intervinã si sã stopeze aceste nelegalitãti, le acoperã, comunicându-mi cã nu s-au constatat nereguli. Asta este iarãsi cel putin abatere disciplinarã.

În concluzie solicit ca pe baza faptelor relatate, respectiv a documentelor anexate la prezenta sesizare sã constatati cã cei doi procurori au comis abateri disciplinare si în consecintã sã sesizati sectia pentru procurori al Consiliului Superior al Magistraturii, ca aceasta sã le aplice sanctiuni disciplinare.

Mai mentionez cã aflând din sesizãrile mele despre nelegalitãtile care se comit la DNA, serviciul teritorial Tg-Mures, Inspectia Judiciarã se putea sesiza din oficiu, si ar fi putut declansa cercetarea acestora. Faptul cã fatã de aceasta s-a multumit cu cãutarea nodului în papurã legat de sesizãrile mele nu face de loc cinste acestei institutii. Consider cã ar fi cazul sã abandoneze aceastã raportare la problemele semnalate de mine si sã se apuce de lucru, cercetând acestea si luând pe urmã mãsurile legale care se impun împotriva celor care se fac vinovati legat de comiterea acestor nelegalitãti.

Gheorgheni, la 29 02 2016
Cu respect,
Árus Zsolt István

S akkor következzen a csattanó:

jogi-felugyelet-valasz-2

Összefoglalva:
Egy éve panaszt tettem a fõügyész ellen, mert csúfot ûzött a petíciós jogból, elsõ körben nem is válaszolt a beadványomra, majd mikor azt újraküldtem, akkor annak megválaszolását a bepanaszolt alegységre bízta.
Aztán idén februárban panaszt tettem a vásárhelyi ügyészekre, azért mert vélhetõen törvénytelen módon szereznek meg telefonszámokat, majd telefonon idéznem be kihallgatásra embereket.
Ez utóbbi panaszra pedig a Jogi Felügyelet azt válaszolja, hogy ez lényegében ugyanaz mint a tavalyi, azt akkor kivizsgálták és most semmi új elem nem merült fel, tehát csatolják a tavalyi panaszhoz, de nincs mit kivizsgáljanak. S jelzik ugyanakkor azt is, hogy kár tovább erõlködnöm, mert ebben a témában további levelekre válaszolni sem fognak.
Iskolapéldája ez annak, hogy Romániában vannak jogok és törvények, de azokat nyugodtan a hajunkra kenhetjük, mert maguk a hatóságok ûznek szemrebbenés nélkül gúnyt azokból.
(De ebbõl senki ne vonja le azt a következtetést, hogy semmi értelme ugrálni. Sõt, ezeket a reakciókat ki kell provokálni, mert így lehet egyértelmûen kimutatni Románia igazi arcát, rombolni a mintaállam képét.)

Kategória: Államérdek, Ez Románia, igazságszolgáltatás Romániában | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?