Szövegértési problémák

Mint annak idején arról beszámoltam, március kilencedikén egy petíciót intéztem a Korrupcióellenes Ügyészség fõügyészéhez:

Subsemnatul Árus Zsolt István, cu domiciliul în judetul Harghita, municipiul Gheorgheni, str. Gábor Áron, nr. 26, formulez prezenta

Petitie

împotriva activitãtii unor procurori de la Serviciul teritorial DNA Tîrgu Mures, cu rugãmintea sã cercetati cele relatate mai jos si sã luati mãsurile legale care se impun.

La sfârsitul lunii ianuarie anul curent, procurorii acelui serviciu teritorial au retinut primarul municipiului Gheorgheni dupã o actiune în fortã, totalmente nejustificatã, pentru un presupus abuz în functie, care constã în înstrãinarea unui teren de 400 mp (în valoare de 27.000 lei) în statiunea Lacu-Rosu. Oricine consultã situl municipiului Gheorgheni (www.gheorgheni.ro) poate gãsi în scurt timp cele douã hotãrâri de consiliu care se referã la acel teren (18/2013 si 48/2013, anexate), luate în mod legal de cãtre consiliul local, necontestate în nici un fel de nimeni, verificate din punct de vedere al legalitãtii de cãtre prefecturã. Tot ce a fãcut primarul Mezei János legat de acest subiect este cã s-a conformat prevederilor Art. 2 si Art. 3 din Hotãrârea 48/2013, îndeplinându-si obligatiile prevãzute de Legea 215/2001. Este deci indubitabil cã nu se pune problema comiterii vreunei infractiuni, asa cum aceasta este definitã în Art. 15 din Codul Penal. Totusi a fost retinut si s-a încercat chiar obtinerea unui mandat de arest preventiv pentru acea presupusã infractiune. Asta nu au reusit, dar au obtinut în schimb de la instantã mai multe restrictii pentru Mezei János, care aduc deservicii tuturor locuitorilor municipiului Gheorgheni, de vreme ce de mai bine de 40 de zile viceprimarul este nevoit sã îndeplineacã nu numai atributiile proprii, ci si pe cele ale primarului. În tot acest timp procurorii nu au reusit sã finalizeze cercetãrile în acest caz extrem de simplu si nu au reusit sã ajungã la o solutie. Iar posibila explicatie este – fãrã exagerare – socantã.

Articolul 131 din Constitutie descrie extrem de clar rolul Ministerului Public, iar asta ar trebui sã se reflecte în tot cea ce intreprind angajatii acelui minister, inclusiv procurorii de la Directia Nationalã Anticoruptie, serviciul teritorial Tîrgu Mures. Cu pãrere de rãu vã spun, atât din proprie experientã, cât si din informatii care parvin de la mai multe persoane audiate în acest dosar, cã procurorii care instrumenteazã cazul au o cu totul altã preocupare. În loc sã cerceteze cazul care face obiectul dosarului, sã clarifice toate aspectele aceluia si sã depunã eforturi pentru finalizarea cercetãrii, se pare cã se preocupã în primul rând (sau si mai rãu, în exclusivitate) cu încercarea de a dovedi, cã primarul Mezei János încalcã restrictiile impuse de instantã. Au fost convocate foarte multe persoane, inclusiv angajati ai Primãrie, dar interesul procurorilor se limiteazã aparent la a afla, dacã într-un fel sau altul Mezei János si-a îndeplinit prerogativele de primar de când aceasta i-a fost interzisã. Existã dovezi directe, respectiv indirecte, cã se alocã reasurse considerabile pentru a supraveghea comunicatiile (electronice si nu numai) a multor persoane, dar toate acestea numai cu scopul amintit mai sus. Eu personal am fost convocat ca martor, cu toate cã nu am nici un fel de informatie legat de vânzarea terenului, fiind un simplu cetãtean al municipiului. Iar cu ocazia audierii nu am fost întrebat de loc despre împrejurãrile vânzãrii. Procurorul a fost interesat despre demersurile fãcute de mine pentru ca acest caz sã fie închis cât mai devreme, demersuri care au fost rãstãlmãcite, fiind întrebat dacã am fãcut eforturi pentru a ajuta primarul sã scape de pedeapsã. Asa înteleg unii procurori sã reprezinte “interesele generale ale societãtii” si sã apere “ordinea de drept, precum si drepturile ºi libertãtile cetãtenilor”. Am rãmas consternat si profund indignat!

Ca cetãtean al acestei tãri sunt interesat ca cei care încalcã legea sã fie pedepsiti, respectiv ca banul public sã fie gestionat cu grija cuvenitã. DNA a obtinut în ultimii ani o reputatie extrem de bunã, ar fi pãcat ca din cauze care-mi scapã, aceasta sã fie pãtatã de cãtre un caz, care aduce atingere demnitãtii primarului din Gheorgheni, dar în acelaºi timp aruncã o umbrã nedoritã si asupra oraºului meu. ªi nu în ultimul rând, deregleazã functionarea unei institutii publice importante cum este primãria, nu numai prin împiedicarea primarului sã-si exercite functia, dar si prin dese si inutile convocãri la audiere ale multor functionari publici de la primãrie.

În încheiere doresc sã mai ridic o problemã care cred cã trebuie mentionatã. Consider total neadecvatã modalitatea în care am fost invitat la Tîrgu Mures pentru a da declaratie: în data de 27 mã sunã pe telefonul mobil un domn si mã invitã pentru data de 2 februarie la sediul DNA din Tîrgu Mures. În primul rând existã suspiciunea, cã undeva cineva a abuzat de datele mele personale, de vreme ce eu nu am divulgat numãrul meu de telefon persoanei respective. În al doilea rând – cel putin dupã pãrerea mea – o astfel de invitatie ar trebui sã se facã în scris, pentru ca cel invitat sã nu aibã dubii, sã nu-si punã întrebarea, dacã este victima unei persoane care îi joacã o festã. Nu am posibilitatea sã verific dacã chiar asta este procedura legalã care se aplicã la DNA, dar pot sã afirm, cã în caz afirmativ acea procedurã ridicã serioase semne de întrebare.

În cazul în care considerati cã aveti nevoie de alte clarificãri vã stau la dispozitie, dar insist asupra faptului sã cercetati cele reclamate de mine si în caz cã veti constata cã s-a comis nereguli sau chiar ilegalitãti, sã luati toate mãsurile care se impun.

Gheorgheni, la 09 03 2015

Árus Zsolt István

Erre Semmi válasz nem jött, majd amikor ezt szóvá tettem, a panaszomat továbbították a bepanaszoltaknak, akik ezt a sokatmondó választ adták:

korrupcioellen-vasarhely-valasz

Értelemszerûen ezzel nem lehettem elégedett, tehát újra írtam az ügyészség vezetõjének:

Subsemnatul Árus Zsolt István, cu domiciliul în judetul Harghita, municipiul Gheorgheni, str. Gábor Áron, nr. 26, formulez prezenta

Petitie

cu privire la modul de citare practicat de cãtre institutia Dvs, a modului în care sunt obtinute si folosite de cãtre institutia Dvs. date cu caracter personal, respectiv a modului în care se respectã Codul de Procedurã Penalã de cãtre unii procurori DNA.

Faptele reclamate:

În data de 27 februarie m-a sunat pe telefonul mobil un domn, s-a recomandat ca si comisar sef Postolache si m-a invitat pentru data de 2 martie la sediul DNA din Tîrgu Mures pentru a fi audiat ca martor în dosarul 30/P/2015.

În primul rând existã suspiciunea, cã undeva cineva a abuzat de datele mele personale, de vreme ce eu nu am divulgat numãrul meu de telefon persoanei respective. Vã rog deci sã-mi comunicati cum a ajuns acest comisar sef în posesia numãrului meu de telefon. Mentionez, cã telefonul este unul de serviciu, cu contract pe nume de firmã.

În al doilea rând o astfel de invitatie ar trebui sã se facã în scris, pentru ca cel invitat sã nu aibã dubii, sã nu-si punã întrebarea dacã este victima unei persoane care îi joacã o festã. Nu am posibilitatea sã verific dacã într-adevãr asta este procedura care se aplicã la DNA, dar consider, cã în caz afirmativ acea procedurã nu este conformã cu prevederile Codului de Procedurã Penalã, care la Art. 257 si 258 descrie detailat modul de citare. Mentionez, cã aliniatul (1) din Art. 257 vorbeste de notã telefonicã (si nu apel telefonic), care este tot un document scris, iar Art. 258 stabileste foarte clar continutul citatiei (inclusiv faptul, cã trebuie sã fie semnatã), de unde rezultã cã procedura folositã de comisarul sef Postolache nu a fost una legalã. În cazul în care aceasta este o procedurã uzualã folositã de cãtre instituþia Dvs., prin prezenta solicit sã o modificati, iar în caz cã nu, atunci vã rog sã luati mãsurile disciplinare care se cuvin împotriva comisarului sef Postolache.

În al treilea rând solicit explicaþie pentru faptul, cã m-am deplasat la Tîrgu Mureº, am lipsit o zi de la locul de muncã, iar comisarul sef care m-a audiat nu mi-a pus nici o întrebare cu privire la cazul în care am fost citat ca si martor, adicã cu privire la vânzarea terenului de 400 mp. de la Lacu Rosu. Aliniatul (1) din Art. 114 stipuleazã, cã Poate fi audiatã în calitate de martor orice persoanã care are cunostintã despre fapte sau împrejurãri de fapt care constituie probã în cauza penalã, iar aliniatul (1) din Art. 116 cã Martorul este audiat asupra unor fapte sau împrejurãri de fapt care constituie obiectul probatiunii în cauza în care a fost citat. Dat fiind faptul cã în afara datelor publice care se gãsesc pe situl Municipiului Gheorgheni eu nu aveam si nu am nici acum nici un fel de informatie cu privire la acel caz, iar – asa cum am arãtat mai sus – nici nu am fost întrebat despre acea vânzare de teren, este clar cã citarea si ascultarea mea s-a fãcut cu încãlcarea prevederilor legale amintite mai sus.
Si mai este un aspect important legat de aceastã citatie: faptul cã am fost invitat la DNA a fost adus la cunostinta presei, la intrare si la iesire m-au asteptat mai multi jurnalisti. Vã rog sã-mi comunicaþi cine si pe baza cãror informatii a decis ascultarea mea ca si martor, respectiv cum ajuns la jurnalisti informatia privind convocarea mea la DNA. Dat fiind faptul cã detin o functie în cadrul Consiliului National Secuiesc si am fost abordat de jurnalisti în aceastã calitate, existã suspiciunea cã s-au urmãrit scopuri politice, iar acest lucru este intezis prin lege procurorilor.

În al patrulea rând conform Art. 273 din Codul de Procedurã Penalã am dreptul la restituirea cheltuielilor de transport aferente deplasãrii la Tîrgu Mures, dar din data de 2 martie si pânã în ziua de azi acest lucru nu s-a întâmplat, cu toate cã am solicitat acest lucru în scris, am fãcut dovada sumei cheltuite, am indicat contul meu bancar si am fãcut toate acestea de douã ori pânã acum. Vã rog sã luati mãsuri ca Serviciul Teritorial Târgu-Mures sã-mi returneze suma respectivã.

Gheorgheni, la 30 05 2015

Árus Zsolt István

Erre már semmi válasz nem jött, ezért a bírósághoz fordultam, az alapfokú ítéletet tegnap kaptam kézhez:

sentinta-2890-2015

Ebben a bíró elutasítja a keresetet, mondván hogy a májusi panaszomra nem is kellett választ kapjak, mert az megegyezik a márciusival, amire már kaptam választ.
Aki hozzávetõleg ismeri a román nyelvet, az valószínûleg egyet fog érteni velem abban, hogy ennek a bírónak komoly szövegértési problémái vannak, ugyanis:
1. A két petíciónak valóban vannak közös elemei, de távol állnak attól, hogy megegyezzenek egymással.
2. A márciusi petícióra kapott “válasz” ugyanakkor távol áll attól, hogy válasz legyen, mûfaja a mellébeszélés és az önigazolás határán jelölhetõ meg. Nem beszélve arról az “apróságról”, hogy a jogszabály tételesen tiltja azt, hogy egy panasz megoldását a bepanaszoltra bízzák, amint tette az igazságszolgáltatás felkent bajnoka.
No de ilyen a román igazságszolgáltatás, s ilyen is marad, ha hagyjuk.

Kategória: Államérdek, Ez Románia, igazságszolgáltatás Romániában, Politika | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?